Ekonomi

Hangi Alacaklar Yapılandırma Kapsamında

Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri alacaklarını tekrardan yapılandıran teklif TBMM Başkanlığa verildi. Teklif, 31 Mart 2017’den evvelki gümrük vergileri, vergi ve bazı idari para cezaları, sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile bu alacaklara ait her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası yapılandırma kapsamına alınmış oluyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın imzasını taşıyan, Bazı Alacaklar Tekrardan Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif, 19 Ağustos 2016’da yürürlüğe giren Bazı Alacaklar Tekrardan Yapılandırılmasına Ait Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı  idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarını yapılandırıyor.

Daha evvelki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor. Fakat yapılandırmadan yararlanan ve  taksit ödemeleri  devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında kalıyor.

Teklif, 31 Mart 2017 dikkate alınarak, belirlenen vergiler, gümrük  vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk  sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası  primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ait her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınıyor.

Ayrıca Amme Alacakların Tahsil Usulu Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi  alacakları da kapsama dahil yapılıyor.

Teklifle yapılandırılan borçlar ise şöyle:

Maliye Bakanlığı tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına  giren, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan evvelki dönemlere, beyana dayanan  vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve  kurumlar vergisine mahsuben 2017’de ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 senesinde ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç)

2017’ye ait olarak 31 Mart 2017’den evvel tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 sene için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi hariç)

31 Mart 2017’den evvel yapılan tespitlere ait olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

31 Mart 2017’den evvel askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü  Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.

Bunların dışında kalan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, bazı istisnalar hariç Kamu Finansmanı ve Borç  Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için ulaşan amme alacakları dahil olmak üzere asli ve feri amme alacakları.

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları.

SGK’ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş 2017 sene Mart ayı ve önceki aylara ait sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek  primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, yaşlılık  aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması sebebiyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 sene Şubat ayı ve önceki aylara ait sosyal güvenlik destek primi, Mart 2017 sonuna kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ait yapıların ön değerlendirme, araştırma veya tespit neticesinde olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bütün bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

Mart 2017 sonuna kadar işlenen fiillere ait idari para cezaları  ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları. Mart 2017 ve önceki aylara ait damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları.

İl özel idarelerinin, takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017’den evvel olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları (İdari para cezaları ve özel idare payı hariç)

Belediyelerin, 31 Mart 2017’den evvelki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi, 2017 senesine ait tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç 2017’ye ait olarak tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ödenmemiş olan asli ve feri amme alacakları.

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden evvel olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla  ödenmemiş olan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları.Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017  tarihinden evvel olduğu halde ödenmeyen su, atık su ve katı atık ücreti alacakları. Büyükşehir belediyelerin katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı feri alacakları.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon  idarelerin ödenmemiş su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları.

Bu düzenlemede belirtilen diğer alacaklardan kesinleşmiş olup, bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.

EDİTÖR: Kadir Kurtay

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu