Advert
Advert
Bu haber 03 Mayıs 2018 01:57:42 Tarihinde eklenmiştir.

Vedaka Bin İyas Kimdir ?

Sahabe Vedaka Bin İyas Kimdir - Doğum tarihi net olarak bilinmiyor, Ancak Sahabe Vedaka Bin İyas Medine doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu. Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.

Vedaka Bin İyas Kimdir ?

Baba Adı : İyas bin Amr.

Anne Adı : Bilgi yok.

Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu.

Fiziki Yapısı : Bilgi yok.

Eşleri : Bilgi yok.

Oğulları : Bilgi yok.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Bedir, Uhud, Hendek ve sonraki seferler.

Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dandır.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.

Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.

Kimlerle Akraba idi : Rebi’ bin İyas bin Amr’ın kardeşidir. 
 

 
 

 

Sahabe Vedaka Bin İyas Hayatı


İbn-i Hacer’e göre ismi; Vedaka bin İyas, bin Amr, el-Ensâri dir. Levzan bin Ğanm kabilesi’ndendir. İbn-i İshak, onu Bedir Savaşı’nda bulu-nanlar arasında saydı. Onun harekelenmesi, yani yazılış şeklinde ihtilaf edilmiştir. Kimine göre “Fe” harfiyledir. Kimine göre “Kaf” harfiyledir. Çoğunluğa göre ise bu “Dal” harfiyledir. İbn-i Hişam bunu “Re” harfiyle andı. Keza bu, Musa bin Ukbe’nin kitabının bir nüshasın da böyledir.

Usdül Ğabe’de İbn-i Esir ise, adının Vedfe bin İyas olarak zikreder, Biz bunlardan Vedaka ismini aldık. Sahabeden Rebi’ bin İyas bin Amr’ın kardeşidir.

Vedaka bu İyas’ın neseb silsilesi: Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazreci Beni Levzan dır. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte Medine’de doğmuştur. Vedaka bin İyas (r.a), Hicret-i Nebeviyye’den önce İslâmiyet dinini kabul eden Ensâr’dan dır. Vedaka bin İyas’ın Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte önce, Bedir Ğazvesi’ne iştirak ettiği ve Ehl-i Bedir’den olduğu bilinmektedir. Bunu takiben Uhud Ğazvesine iştirak etmiştir..

Ensâr’ın fakirlerinden olan Vedaka bin İyas, Hicri 4. yılında yapılan Beni Mustalik Ğazvesi’nde bulunduktan sonra Hicri 5. Miladi 627 yılında yapılan Hendek Ğazvesi’nde elinden gelen ğayreti göstermiştir. Daha sonra Beni Kurayza Muhasarası’na iştirak etmiştir.

Hicri 6. Miladi 628 yılında yapılan Hayber Ğazvesi’ne de iştirak eden Vedaka bin İyas, daha sonra Hicri 8. Miladi 630 yılında yapılan Mekke’nin Fethi’ne ve Huneyn Ğazvesi’ne iştirak ettikten sonra Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte Tâif Muhasarası’nda bulunmuştur

Hicri 9. Miladi 630-631 yılında yapılan Tebük Seferi’ne fakirliğine rağmen yaya olarak iştirak eden Vedaka bin İyas, Resûlullâh’ın yapmış olduğu Vedâ Haccı’na iştirak ettikten sonra Üsâme bin Zeyd’in kuman-danlığı altındaki Şam seferine hazırlanırken Resûlullâh’in vefâtını gördü.

Birinci halife Hz.Ebû Bekr devrinde, Üsâme bin Zeyd kumandası altındaki ordu ile Suriye taraflarına giden Vedaka bin İyas, Medine’ye geri döndükten hemen sonra Yemâme’de yalancı peygamber Müseylemetü’lKezzâb ile yapılan zorlu savaşlara iştirak etmiştir. Ancak bu savaşların en şiddetlisi olan Akrabe bölgesindeki savaşta Hicri 12. Miladi 633 yılında şehid olmuştur.

Bütün ömrü İslâm’ı yüceltmek ve yaymak için ğazve ve savaşlarda geçen bu değerli sahabe ashab-ı kiram içinde ğayet sessiz ve sakin idi. Medine’de kaldığı müddetçe ziraat ile geçimini sağlamaya çalışırdı.

Vedaka bin İyas, Yemame Savaşları’nda şehid olduğu için kendisin-den hadis rivâyeti yapılamamıştır. Ayrıca, yukarıda belirtildiği veçhile sessiz ve sakin bir sahabe olduğundan âilesi ve çocukları hakkında bir kayıt bulunamamıştır. 

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir - Doğum Tarihi ve Yeri,Takriben Miladi 605. Yıl. Ölüm Tarihi ve Yeri, Hicri 83. yılda Şam bölgesinde en son vefât eden sahabidir. 83-105 veya 163 yaşlarında vefat ettiği söylenir. hakkında kesin ve açık olarak gerekli bilgi temin edilememiş bir sahabidir.
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah hayatı hakkında bilinen çok rivayet var, Doğum yeri mekke olarak bilinen sahabenin doğum tarihi hakkında bilgi arşivlerde bulunamadı, Bir çok rivayette adı geçen sahabe Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Sahabe Vedaka Bin İyas Kimdir - Doğum tarihi net olarak bilinmiyor, Ancak Sahabe Vedaka Bin İyas Medine doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu. Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Sahabe Vahşi Bin Harb Ölüm Tarihi ve Yeri : Hz.Osman’ın hilâfeti dönemine kadar yaşa-mıştır. Humus’a yerleşmiş ve orada vefat etmiştir.Kabile Neseb ve Soyu : Vâhşi bin Hârb el-Hâbeşi Cübeyr bin Mut-im bin Adiy bin Nevfel bin Abdümenaf el-Kureyşi en-Nevfeli’nin kölesi veya azadlısı idi.
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Doğum Tarihi ve Yeri: Tarih yok, Mekke doğumludur. Muâviye dönemine kadar yaşadı. Kabile Neseb ve Soyu: Vehb bin Zem’a bin el-Esved bin Muttalib bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb el-Kureyşi el-Esedi
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
Vebre Bin Yuhannes El-huzai Doğum Tarihi ve Yeri Tarih yok bilinmemekte, Yemen San’a doğumludur. hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da çeşitli hadislerde adı geçtiğinden dolayı toparlayıp sizlere sunacağımız hale getirdi.
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir hayatı Takriben Miladi 590 da Mekke de doğdu. Hicri 7. Miladi 629 yılında kırk yaşlarında Mû’te Savaşı’nda şehid oldu. Kabile Neseb ve Soyu, Vehb bin Sa’d bin Ebi Serh bin el-Hâris bin Habib bin Ceziyme bin Mâlik bin Hısl bin Âmir bin Lüey el- Kureyşi el-Âmiri dir.
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir Takriben Miladi 588 de Medine’de doğdu.Hicri 43. Miladi 663. yıllarda Medine de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Bakidedir,Muhammed bin Mesleme bin Seleme bin Hâlid bin Adiy bin Mecdea bin Hârise bin el-Hazrec bin Amr bin Mâlik el-Evs el Ensâri el-Hârisi Beni Abduleşhel’in halifidirler.
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ? Kabile Neseb ve Soyu, Tarık bin Abdullah el-Muharibi olarak bilinmektedir, Muhacirmi veya ensarmı hakkında bilgi olmadığı gibi, Doğum tarihi veya ölüm tarihi hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ? Takriben Miladi 589.yıl, Medine’de doğdu. Hicri 2. yıl Ramazan ayı, Miladi 17 Mart 624 de Bedir de 35 yaşlarında şehid oldu, Kabile Neseb ve Soyu : Avf bin Hâris bin Rifaa bin Hâris bin Sevad bin Mâlik bin Ğanm bin Mâlik bin Neccar el-Ensariy el-Hazreciy el-Neccariy’dir.
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı hakkında çok fazla bilgiye rastlamadığımız sahabenin Kabile Neseb ve Soyu, Amr bin Subey’ er-Ruhâvi Beni Rehavi, Mechizlerden bir kabileden dir. Doğum yılı ve ölüm yıl hakkında bilgiler arşivlerde yer almamaktadır.
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Doğum Tarihi ile ilgili Herhangi bir bilgiye malesef rastlayamadık: Müreysi de doğduğu kaynaklarda geçmektedir. Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Ebî Dırar bin Aiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olup asılları Huzeymeden sonra Huzeyme bin Sa’d bin Kâ’b İbn-i Amr el-Huzâ-i el-Mustaliki’dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:34
Güneş
06:59
Öğle
12:17
İkindi
14:58
Akşam
17:23
Yatsı
18:41
Advert
 istanbul escort