Advert
Advert
Personel Alımları
Bu haber 03 Mayıs 2018 01:57:42 Tarihinde eklenmiştir. 6762 Defa Okundu.

Vedaka Bin İyas Kimdir ?

Sahabe Vedaka Bin İyas Kimdir - Doğum tarihi net olarak bilinmiyor, Ancak Sahabe Vedaka Bin İyas Medine doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu. Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.

Vedaka Bin İyas Kimdir ?

Baba Adı : İyas bin Amr.

Anne Adı : Bilgi yok.

Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu.

Fiziki Yapısı : Bilgi yok.

Eşleri : Bilgi yok.

Oğulları : Bilgi yok.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Bedir, Uhud, Hendek ve sonraki seferler.

Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dandır.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.

Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.

Kimlerle Akraba idi : Rebi’ bin İyas bin Amr’ın kardeşidir. 
 

 
 

 

Sahabe Vedaka Bin İyas Hayatı


İbn-i Hacer’e göre ismi; Vedaka bin İyas, bin Amr, el-Ensâri dir. Levzan bin Ğanm kabilesi’ndendir. İbn-i İshak, onu Bedir Savaşı’nda bulu-nanlar arasında saydı. Onun harekelenmesi, yani yazılış şeklinde ihtilaf edilmiştir. Kimine göre “Fe” harfiyledir. Kimine göre “Kaf” harfiyledir. Çoğunluğa göre ise bu “Dal” harfiyledir. İbn-i Hişam bunu “Re” harfiyle andı. Keza bu, Musa bin Ukbe’nin kitabının bir nüshasın da böyledir.

Usdül Ğabe’de İbn-i Esir ise, adının Vedfe bin İyas olarak zikreder, Biz bunlardan Vedaka ismini aldık. Sahabeden Rebi’ bin İyas bin Amr’ın kardeşidir.

Vedaka bu İyas’ın neseb silsilesi: Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazreci Beni Levzan dır. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte Medine’de doğmuştur. Vedaka bin İyas (r.a), Hicret-i Nebeviyye’den önce İslâmiyet dinini kabul eden Ensâr’dan dır. Vedaka bin İyas’ın Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte önce, Bedir Ğazvesi’ne iştirak ettiği ve Ehl-i Bedir’den olduğu bilinmektedir. Bunu takiben Uhud Ğazvesine iştirak etmiştir..

Ensâr’ın fakirlerinden olan Vedaka bin İyas, Hicri 4. yılında yapılan Beni Mustalik Ğazvesi’nde bulunduktan sonra Hicri 5. Miladi 627 yılında yapılan Hendek Ğazvesi’nde elinden gelen ğayreti göstermiştir. Daha sonra Beni Kurayza Muhasarası’na iştirak etmiştir.

Hicri 6. Miladi 628 yılında yapılan Hayber Ğazvesi’ne de iştirak eden Vedaka bin İyas, daha sonra Hicri 8. Miladi 630 yılında yapılan Mekke’nin Fethi’ne ve Huneyn Ğazvesi’ne iştirak ettikten sonra Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte Tâif Muhasarası’nda bulunmuştur

Hicri 9. Miladi 630-631 yılında yapılan Tebük Seferi’ne fakirliğine rağmen yaya olarak iştirak eden Vedaka bin İyas, Resûlullâh’ın yapmış olduğu Vedâ Haccı’na iştirak ettikten sonra Üsâme bin Zeyd’in kuman-danlığı altındaki Şam seferine hazırlanırken Resûlullâh’in vefâtını gördü.

Birinci halife Hz.Ebû Bekr devrinde, Üsâme bin Zeyd kumandası altındaki ordu ile Suriye taraflarına giden Vedaka bin İyas, Medine’ye geri döndükten hemen sonra Yemâme’de yalancı peygamber Müseylemetü’lKezzâb ile yapılan zorlu savaşlara iştirak etmiştir. Ancak bu savaşların en şiddetlisi olan Akrabe bölgesindeki savaşta Hicri 12. Miladi 633 yılında şehid olmuştur.

Bütün ömrü İslâm’ı yüceltmek ve yaymak için ğazve ve savaşlarda geçen bu değerli sahabe ashab-ı kiram içinde ğayet sessiz ve sakin idi. Medine’de kaldığı müddetçe ziraat ile geçimini sağlamaya çalışırdı.

Vedaka bin İyas, Yemame Savaşları’nda şehid olduğu için kendisin-den hadis rivâyeti yapılamamıştır. Ayrıca, yukarıda belirtildiği veçhile sessiz ve sakin bir sahabe olduğundan âilesi ve çocukları hakkında bir kayıt bulunamamıştır. 

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Advert
 Yandex.Metrica