Advert
Advert
Bu haber 01 Mayıs 2018 20:52:36 Tarihinde eklenmiştir. 4005 Defa Okundu.

​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?

Vebre Bin Yuhannes El-huzai Doğum Tarihi ve Yeri Tarih yok bilinmemekte, Yemen San’a doğumludur. hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da çeşitli hadislerde adı geçtiğinden dolayı toparlayıp sizlere sunacağımız hale getirdi.

​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?

Vebre Bin Yuhannes El-huzai Hayatı

İbn-i Hacer’e göre: İslâm tarihinde iki tane Veber bin Yuhannes adın-da sahabi vardır. Bunlardan biri Veber bin Yuhannes el-Kelbi, diğeri ise Vebre bin Yuhannes el-Huzâi dir. Ona Yuhannis bin Vebre el-Huzâi’de denilir. Yemen de bulunan Ebnâlar Aşiretindendir. Her ikisininde hayat hikayesi biribirine çok yakındır. Bazen ikisi bir kişi sanılmıştır. 

Hicretin 10. yılında Medine’ye gelip Müslüman oldu. Veber, Resûlullâh (s.a.v)’in yanın-dan ayrılınca, Yemendeki Ebnâların yanına geldi. Onları, İslâmiyet’e dâvet etti. Evlerine misafir olduğu Nu’man bin Büzürc’ün kızları Müslüman oldular.

Vebre, Feyrûz bin Deylemi’ye adam salıb Müslüman olmasını teklif etti. Feyrûz bin Deylemi, Müslüman oldu. Vebr, Merkebuz’a adam saldı İslâmiyete girmesini tekif etti o da Müslüman oldu.Merkebuz’un oğlu Atâ, San’â da Kûr’ân-ı Kerim’i ilk ezberleyen kişidir. Fars Ebnâların dan çok yaşlı bir zat olan Dazeveyh de, Müslüman oldu.

Bu zat hakkında fazla bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla ne zaman doğup öldüğü çoluk çocuğu hakkında bilgi yoktur. İbn-i Hacer el-Askalani el-İsabe de şöyle anlatır,Veber bin Yuhannas el-Kelbi’nin Resûlullâh ile sohbeti vardır.

Vâkidi şöyle dedi: Veber bin Yuhannes Hicri 10. yılda Resûlullâh’ın yanındaki çocuk-lara geldi. Numan bin Büzürc’ün kızlarına misafir oldu. Onlar kızlar Müslüman oldular. Firûz ed-Deylemi’ye haber gönderdi, o da Müslüman oldu. Merkebid’e haber gönderdi, o da Müslüman oldu. Oğlu Atâ, Yemen-’de Kûr’ân-ı Kerim’i ezberleyen ilk insan idi.
 
 

 

Sebe halkından Müslüman olanlar


İbn-i Fethûn der ki: Vâkidi, onu Sebe halkından Müslüman olanlar arasında saydı. İbn-i Seken ve İbn-i Mende, Abdülmelik bin Abdurrahman ez-Zimari tarikiyle Süleyman bin Vehb, Nu’man bin Büzürc’den şöyle tahric ettiler: Veber bin Yuhannes dedi ki:

Resûlullâh, bana şöyle dedi: Sana’ya vardığın zaman, Hayalu’d-Dabil’de (San’a da bir dağdır) bulunan mescide git ve orada namaz kıl. İbn-i Seken, rivâyetinde şunu da ekledi: Esved el-Kezzâb öldürüldüğü zaman Veber şöyle dedi: Burası Resûlullâh’ın bana Mescid yapmamı emrettiği yerdir. İbn-i Mende der ki: Bu rivâyeti sadece ez-Zimâri rivâyet etti, Vebre bin Yuhannis el-Huzâi için ise şöyle der:

Ebû Ömer İbn-i Abdilber, onu anıb şöyle dedi: Allâh Resulü’nün Esved el-Ansi’yi öldürmek üzere gönderdiği kim-seler arasındaki kişi, biyoğrafisi birinci kısımda anlatılan Yuhannis bin Vebre es-Sebai den başkası dır.

Seyf el-Fütûh adlı kitabında der ki: Bize Dahhâk bin Yerbû’, babası, Mâhân, İbn-i Abbas’dan rivâyet ederek dedi ki: Resûlullâh (s.a.v) Esved-i Ansi, Müseylemetü’l-Kezzâb, Tuleyha bin Huveylid ve benzerleri ile savaştı, Vebre bin Yuhannes’i Deylemli olan Firûz ve Yuhannes üzerine gönderdi.

Bütün bu anlatılanlardan sonra İbn-i Esir’in dediğinin daha isabetli olduğunu anlıyoruz ikiside aynı kişiler olduğu hayat hikayelerinden açıkça anlaşılıyor. Allâh’u Âlem!

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
Advert
 Yandex.Metrica