Advert
Advert
Bu haber 01 Mayıs 2018 20:52:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?

Vebre Bin Yuhannes El-huzai Doğum Tarihi ve Yeri Tarih yok bilinmemekte, Yemen San’a doğumludur. hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da çeşitli hadislerde adı geçtiğinden dolayı toparlayıp sizlere sunacağımız hale getirdi.

​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?

Vebre Bin Yuhannes El-huzai Hayatı

İbn-i Hacer’e göre: İslâm tarihinde iki tane Veber bin Yuhannes adın-da sahabi vardır. Bunlardan biri Veber bin Yuhannes el-Kelbi, diğeri ise Vebre bin Yuhannes el-Huzâi dir. Ona Yuhannis bin Vebre el-Huzâi’de denilir. Yemen de bulunan Ebnâlar Aşiretindendir. Her ikisininde hayat hikayesi biribirine çok yakındır. Bazen ikisi bir kişi sanılmıştır. 

Hicretin 10. yılında Medine’ye gelip Müslüman oldu. Veber, Resûlullâh (s.a.v)’in yanın-dan ayrılınca, Yemendeki Ebnâların yanına geldi. Onları, İslâmiyet’e dâvet etti. Evlerine misafir olduğu Nu’man bin Büzürc’ün kızları Müslüman oldular.

Vebre, Feyrûz bin Deylemi’ye adam salıb Müslüman olmasını teklif etti. Feyrûz bin Deylemi, Müslüman oldu. Vebr, Merkebuz’a adam saldı İslâmiyete girmesini tekif etti o da Müslüman oldu.Merkebuz’un oğlu Atâ, San’â da Kûr’ân-ı Kerim’i ilk ezberleyen kişidir. Fars Ebnâların dan çok yaşlı bir zat olan Dazeveyh de, Müslüman oldu.

Bu zat hakkında fazla bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla ne zaman doğup öldüğü çoluk çocuğu hakkında bilgi yoktur. İbn-i Hacer el-Askalani el-İsabe de şöyle anlatır,Veber bin Yuhannas el-Kelbi’nin Resûlullâh ile sohbeti vardır.

Vâkidi şöyle dedi: Veber bin Yuhannes Hicri 10. yılda Resûlullâh’ın yanındaki çocuk-lara geldi. Numan bin Büzürc’ün kızlarına misafir oldu. Onlar kızlar Müslüman oldular. Firûz ed-Deylemi’ye haber gönderdi, o da Müslüman oldu. Merkebid’e haber gönderdi, o da Müslüman oldu. Oğlu Atâ, Yemen-’de Kûr’ân-ı Kerim’i ezberleyen ilk insan idi.
 
 

 

Sebe halkından Müslüman olanlar


İbn-i Fethûn der ki: Vâkidi, onu Sebe halkından Müslüman olanlar arasında saydı. İbn-i Seken ve İbn-i Mende, Abdülmelik bin Abdurrahman ez-Zimari tarikiyle Süleyman bin Vehb, Nu’man bin Büzürc’den şöyle tahric ettiler: Veber bin Yuhannes dedi ki:

Resûlullâh, bana şöyle dedi: Sana’ya vardığın zaman, Hayalu’d-Dabil’de (San’a da bir dağdır) bulunan mescide git ve orada namaz kıl. İbn-i Seken, rivâyetinde şunu da ekledi: Esved el-Kezzâb öldürüldüğü zaman Veber şöyle dedi: Burası Resûlullâh’ın bana Mescid yapmamı emrettiği yerdir. İbn-i Mende der ki: Bu rivâyeti sadece ez-Zimâri rivâyet etti, Vebre bin Yuhannis el-Huzâi için ise şöyle der:

Ebû Ömer İbn-i Abdilber, onu anıb şöyle dedi: Allâh Resulü’nün Esved el-Ansi’yi öldürmek üzere gönderdiği kim-seler arasındaki kişi, biyoğrafisi birinci kısımda anlatılan Yuhannis bin Vebre es-Sebai den başkası dır.

Seyf el-Fütûh adlı kitabında der ki: Bize Dahhâk bin Yerbû’, babası, Mâhân, İbn-i Abbas’dan rivâyet ederek dedi ki: Resûlullâh (s.a.v) Esved-i Ansi, Müseylemetü’l-Kezzâb, Tuleyha bin Huveylid ve benzerleri ile savaştı, Vebre bin Yuhannes’i Deylemli olan Firûz ve Yuhannes üzerine gönderdi.

Bütün bu anlatılanlardan sonra İbn-i Esir’in dediğinin daha isabetli olduğunu anlıyoruz ikiside aynı kişiler olduğu hayat hikayelerinden açıkça anlaşılıyor. Allâh’u Âlem!

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir - Doğum Tarihi ve Yeri,Takriben Miladi 605. Yıl. Ölüm Tarihi ve Yeri, Hicri 83. yılda Şam bölgesinde en son vefât eden sahabidir. 83-105 veya 163 yaşlarında vefat ettiği söylenir. hakkında kesin ve açık olarak gerekli bilgi temin edilememiş bir sahabidir.
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah hayatı hakkında bilinen çok rivayet var, Doğum yeri mekke olarak bilinen sahabenin doğum tarihi hakkında bilgi arşivlerde bulunamadı, Bir çok rivayette adı geçen sahabe Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Sahabe Vedaka Bin İyas Kimdir - Doğum tarihi net olarak bilinmiyor, Ancak Sahabe Vedaka Bin İyas Medine doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu. Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Sahabe Vahşi Bin Harb Ölüm Tarihi ve Yeri : Hz.Osman’ın hilâfeti dönemine kadar yaşa-mıştır. Humus’a yerleşmiş ve orada vefat etmiştir.Kabile Neseb ve Soyu : Vâhşi bin Hârb el-Hâbeşi Cübeyr bin Mut-im bin Adiy bin Nevfel bin Abdümenaf el-Kureyşi en-Nevfeli’nin kölesi veya azadlısı idi.
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Doğum Tarihi ve Yeri: Tarih yok, Mekke doğumludur. Muâviye dönemine kadar yaşadı. Kabile Neseb ve Soyu: Vehb bin Zem’a bin el-Esved bin Muttalib bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb el-Kureyşi el-Esedi
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
Vebre Bin Yuhannes El-huzai Doğum Tarihi ve Yeri Tarih yok bilinmemekte, Yemen San’a doğumludur. hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da çeşitli hadislerde adı geçtiğinden dolayı toparlayıp sizlere sunacağımız hale getirdi.
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir hayatı Takriben Miladi 590 da Mekke de doğdu. Hicri 7. Miladi 629 yılında kırk yaşlarında Mû’te Savaşı’nda şehid oldu. Kabile Neseb ve Soyu, Vehb bin Sa’d bin Ebi Serh bin el-Hâris bin Habib bin Ceziyme bin Mâlik bin Hısl bin Âmir bin Lüey el- Kureyşi el-Âmiri dir.
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir Takriben Miladi 588 de Medine’de doğdu.Hicri 43. Miladi 663. yıllarda Medine de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Bakidedir,Muhammed bin Mesleme bin Seleme bin Hâlid bin Adiy bin Mecdea bin Hârise bin el-Hazrec bin Amr bin Mâlik el-Evs el Ensâri el-Hârisi Beni Abduleşhel’in halifidirler.
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ? Kabile Neseb ve Soyu, Tarık bin Abdullah el-Muharibi olarak bilinmektedir, Muhacirmi veya ensarmı hakkında bilgi olmadığı gibi, Doğum tarihi veya ölüm tarihi hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ? Takriben Miladi 589.yıl, Medine’de doğdu. Hicri 2. yıl Ramazan ayı, Miladi 17 Mart 624 de Bedir de 35 yaşlarında şehid oldu, Kabile Neseb ve Soyu : Avf bin Hâris bin Rifaa bin Hâris bin Sevad bin Mâlik bin Ğanm bin Mâlik bin Neccar el-Ensariy el-Hazreciy el-Neccariy’dir.
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı hakkında çok fazla bilgiye rastlamadığımız sahabenin Kabile Neseb ve Soyu, Amr bin Subey’ er-Ruhâvi Beni Rehavi, Mechizlerden bir kabileden dir. Doğum yılı ve ölüm yıl hakkında bilgiler arşivlerde yer almamaktadır.
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Doğum Tarihi ile ilgili Herhangi bir bilgiye malesef rastlayamadık: Müreysi de doğduğu kaynaklarda geçmektedir. Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Ebî Dırar bin Aiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olup asılları Huzeymeden sonra Huzeyme bin Sa’d bin Kâ’b İbn-i Amr el-Huzâ-i el-Mustaliki’dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:34
Güneş
06:59
Öğle
12:17
İkindi
14:58
Akşam
17:23
Yatsı
18:41
Advert
 istanbul escort