Advert
Advert
Bu haber 15 Nisan 2018 22:00:14 Tarihinde eklenmiştir. 814 Defa Okundu.

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?

Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ? Doğum tarihi hakkında bilgiye rastlanmadı ancak Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti. Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi Zeyd el-Hâyl.

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?

Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kimdir  

Baba Adı : Mühelhil bin Zeyd bin Münhib.

Anne Adı : Kavse bint-i el-Esram.

Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti.

Fiziki Yapısı : Baba yiğit, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, uzun boylu bir zat idi

Eşleri : Ümame bint-i Ebû Nasr.

Oğulları : Miknef, Hureys, Urve.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Bilgi yok.

Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi ise; Zeyd el-Hâyl dir.

Lakap ve Künyesi : Ebâ Müknif.

Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

 
 

 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Hayatı

 

Zeyd bin Mühelhil’in neseb silsilesi şöyledir: Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs, et-Tâi, el-Nebahani dir. Meşhur olan ismi ise Zeydü’l-Hâyl veya Zeyd el-Hâyl dir. Künyesi ise: Ebâ Müknif dir. İbn-i Hacer Nesebini şöyle sayar: Zeyd el-Hâyl bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abdürrudâ bin Efsâ bin el-Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nâbil bin Amr bin el-Ğavs bin Tâi dir.

Hicretin onuncu yılında Beni Tâi temsilcileri Resûlullâh (s.a.v) ile görüşmek üzre Medine’ye geldiler. Temsilcilerin reis ve seyyidleri Beni Nebhanlardan Zeydü’l-Hâyl bin Mühelhil idi. Temsilciler Medine’ye gel-dikleri zaman, Resûlullâh (s.a.v)’de Mescid de bulunuyordu. Temsilciler Mescid’in önünde ve yanında hayvanlarının dizlerini bağladıktan sonra Mescide girdiler. Resûlullâh (s.a.v)’in yanına vardılar.

 
 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kıssaları

 

Zeyd Bin Mühelhil Zeydü’l-hayl Kıssaları

 

Resûlullâh (s.a.v), onlara bakıb: Ben, size hiçbir yararı bulunmayan Uzza’dan Lat’tan ve Allâh’dan başka tapmakta olduğunuz siyah deveden daha hayırlı olanı tavsiye eder-im buyurdular. Zeydü’l-Hâyl: Yâ Resûlallâh! Ben, Sana, dokuz konaklık yerden hayvanımı yora-rak geldim. Gecelerimi uykusuz gündüzlerimi susuz geçirdim dedi.

Resûlullâh (s.a.v):Seni, yamaçlardan ve düzden buraya kadar getiren kalbini imana yaklaştıran Allâh’a hamd olsun!”buyurdu ve Zeyd’in elini avucuna alıb:Sen kimsin? İsmin nedir diye sordu. Zeyd:Ben, Zeydü’l-Hâyl’ım! Şehâdet ederim ki: Allâh’dan başka ilah yoktur. Sende, O’nun kulu ve Resûlüsün dür dedi.

 
 

 


Resulullah Sen, Zeydü’l-Hâyl değil, Zeydü’l Hayr’sin buyurdu.

 

Zeyd’in Zeydü’l-Hâyl, diye anılması atlardan çok iyi anladığı ve onlarla çok uğraştığı içindir. Resûlullâh (s.a.v), Beni Tâi Temsilcilerine İslâmiyet dinini anlatıb Müslüman olmalarını teklif edince onlar Müslüman oldular. Resûlullâh: Arab adamlarından, bana, fazileti anılan hiç biri yoktur ki, yanıma gelince onu hakkında söylenilen fazileti eksik olarak görmüş olmıyayım. Ancak, Zeyd bundan müstesnadır. Ondaki her fazilet bana ulaştırılmış değildir buyurdu.

Ve, kendisine Zeydü’l-Hayr adını taktı. Zeyd’e Feyd ile birlikte iki arazi verdi. Bu hususta bir de ferman yazısı yazdı. Temsilcilerin her birine bahşiş olarak beşer ukiye Zeyde ise on iki ukiye gümüş verildi. Zeydü’l- Hayr, kavminin yanına dönmek üzre Resûlullâh (s.a.v)’in yanından ayrılıp giderken Resûlullâh (s.a.v): Zeydü’l-Hayr, Medine hummasından kurtulmasa da bu kendisinin âleyhinde değildir buyurdu.

Veya:Eğer Zeyd Medine’nin hummasından kurtulursa, artık ona kolay kolay bir şey olmaz, her türlü hastalığı yener

Zeyd, Necd ülkesindeki sulardan Karde suyu başına ulaştığı Ferde diye anılan yerde bulunduğu sırada hummaya tutuldu ve orada vefât etti. Zeyd, vefât edince, Kabisa bin Esved onun üzerine bir yıl boyunca orada kaldı. Sonra devesini eşyaları alıb evine götürdü.

Resûlullâh (s.a.v)’in Feyd ve iki arazi hakkındaki Ferman yazısı da eşya içinde bulunuyordu. Zeyd’in hanımı kocası Zeyd’in deve üzerinde olmadığını görünce, onu ateşle tutuşturdu ve deve yandı. Onunla birlikte Resûlullâh (s.a.v)’in Arazi hakkındaki Ferman yazısı da bulunduğu halde her şeyini ateşe verib yaktı. Bu onun cehâletinden aklının ve dininin kıtlı-ğından ileri gelmişti.

Zeydü’l-Hayr, Ebâ Münkıf künyesini taşırdı. Şair, hatib, baba yiğit, cömert, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, uzun boylu idi. İri ve uzun bir ata biner merkebe binmiş gibi ayakları yerde sürünürdü. Ebû Ömer dedi:Zeydü’l-Hayr, Resûlullâh (s.a.v)’ın yanından ayrıldığı zaman öldü. Kimine göre Hz.Ömer’in halifeliği döneminde öldü.

 
 

 

Dedi ki: Şair, hatib, şecaatli ve cömert idi. Künyesi Ebu Muknif’dir.

 

Merzübâni dedi ki:Annesinin adı, Kavse bint-i el-Esram idi. veya Küleybe idi. Câhiliye dönemi şairlerinden ve sayılı kahramanlarındandı. Onunla Kâ’b bin Züheyr arasında şiir taşlamaları olmuştur. Şunu o demiştir: Zenginliğine güvenen aldanmıştır! Bâhile bin Ya’sur ve Rikab’da zengindi!” 

Adı geçen sahabinin âile bireyleri hakkında fazla bilgi yoktur.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Cüâyl Bin Süraka
Cüâyl Bin Süraka
Kaynaklarda adı Cüâyl, Cuâl, Ciâl, veya Cûffal gibi farklı şekillerde geçmektedir, genlellikle onun ismi, Cüâyl bin Süraka el-Damri, veyahutta Cüâyl bin Süraka el-Ğifari olarak geçmektedir.
Cüveyriye Bint-i Hâris Bin Ebî Dırâr
Cüveyriye Bint-i Hâris Bin Ebî Dırâr
Cüveyriye bint-i Hâris bin Ebi Dırâr (r.a) validemiz, takriben Miladi 605. yılda, Nübüvvetten beş yıl önce, Müreysi Kuyusu denilen Mekke ile Medine arasında ki Beni Mustalık Oğulları yurdunda dünyaya ğelmiştir
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:29
Öğle
12:43
İkindi
15:20
Akşam
17:44
Yatsı
19:03
Advert
 Yandex.Metrica