Advert
Advert
Bu haber 14 Nisan 2018 19:19:34 Tarihinde eklenmiştir.

Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir ?

Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir Doğum tarihi bilinmese de Mekke’de doğmuştur. Tam emin olmamakla beraber Hicretin 15. Miladi 636. yıllar da Kadisiye savaşında şehid olmuştur. Veya Medine’de eceliyle ölmüştür.

Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir ?

Baba Adı : Kays bin Zaide.

Anne Adı : Atike bint-i Abdullah bin Ankese bin Amr bin Mahzum bin Yakaza Lakabı Ümmü Mektum’dur.

Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke’de doğmuştur.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 15. Miladi 636. yıllar da Kadisiye savaşında şehid olmuştur. Veya Medine’de eceliyle ölmüştür. ihtilaflıdır.

Fiziki Yapısı : Â’ma görme özürlüdür.

Eşleri : Bilgi yok.

Oğulları : Bilgi yok.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Â’ma olduğu için bütün seferlerden muaf idi. Ancak, Kadisiye Savaşında gür sesiyle Mücahidleri şevke getiriyordu.

Muhacir mi Ensar mı : Mekke, Medine, ilk Muhacir dir.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : 2 tane.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : İbn-i Ümmü Mektum bin Kays bin Zaide bin Asam bin Herim bin Revâha bin Hücr bin Abd bin Ma’is bin Amr bin Lüey el-Kureyşiy el-Amiri’dir

Lakap ve Künyesi : Müezzin-i Resûlullâh (s.a.v)

Kimlerle Akraba idi : Hz.Hadice’nin dayısı oğlu dur. 

 
 

Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Hayatı

İbn-i Ümmü Mektum’un asıl ismi ihtilaflıdır. İslâmiyetten önce adının Husayn olduğu Resûlullâh (s.a.v)’ın kendisine Abdullah ismini verdiği söylenmektedir. Medineli âlimler adını Abdullah, Iraklılar ise Amr şeklinde kaydederler. İbn-i Ümmü Mektûm ismi ise, kendisine annesi Âtike bint-i Abdullah’ın Ümmü Mektûm olan künyesine nisbetle Ümmü Mektûm’un oğlu mânâsına, İbn-i Ümmü Mektum olarak meşhur olmuştur. Babası Kays bin Zaide, Hz.Hadice (r.a) Validemizin de dayısı Kays’ın oğlu olurdu. Kays bin Zaide de Hz.Hadice’nin Annesi Fâtıma bint-i Zaide’nın erkek kardeşi idi.

İslâm tarihinde İbn-i Ümmü Mektûm adıyla şöhret bulan bu Â’ma görme özürlü ve güzel sesli sahabinin Kabile neseb ve soyu: İbn-i Ümmü Mektum bin Kays bin Zaide bin Asam bin Herim bin Revaha bin Hücr bin Abd bin Ma’is bin Amr bin Lüey el-Kureyşiy el-Amiri dir. Annesinin soyu ise: Ümmü Mektûm, Âtike bint-i Abdullah bin Ankese bin Amr bin Mahzum bin Yakaza’dır. İbn-i Ümmü Mektûm’un lakabı: Müezzin-i Resûlullâh idi.

 
 


İbn-i Ümmü Mektum Doğduğu ve Yaşadığı Yer

 

İbn-i Ümmü Mektûm (r.a) Mekke’de doğmuş olub ancak hangi tarih de doğduğu, veya kaç yaşında vefat ettiği kesin bilinmemektedir. Vefâtı ise; Şehidlikle mi oldu, yoksa, eceli ile mi, nerede ve nasıl vefat ettiği hususunda ayrı ayrı rivâyetler bulunmakta dır.
sahabenin yaşadığı yer

İbn-i Ümmü Mektum (r.a) Mekke’de ilk sıralar da Müslüman olmuş, Sabikun’u evvelindendir. Kûr’ân-ı Kerimi okumak ve okutmak için muallim olarak Medine’ye ilk önce giden iki sahabeden, Mus’âb bin Ümeyr’den sonra ikincisidir. Resûlullâh’ın Mescidinde, Bilâl-i Habeşi ile birlikte müezzinlik görevini ifa ederdi. 

Bir gün; Resûlullâh (s.a.v), Kureyş müşriklerinin ulularından yanında bulunan bir adamı, Velid bin Muğire’yi İslamiyet’e davet ettiği ve: Söylediklerimde, bir sakınca görüyor musun diye sorduğu

Velid bin Muğire’nin de: Hayır dediği ve Resûlullâh (s.a.v)’in onun, Müslüman olmasını, umduğu bir sırada, Â’ma İbn-i Ümmü Mektum geldi: Yâ Resûlallâh! Beni, irşad et! Allâh’ın Sana, öğrettiği şeylerden bana da, öğret Demeye, kendisine Kûr’ân-ı Kerim okumasını Resûlullâh (s.a.v)’- ’den isteyip durmaya başladı. 

İbn-i Ümmü Mektum’un, böyle, araya girip Resûlullâh (s.a.v)’in sözünü kesmesi, Resûlullâh (s.a.v)’ı sıktı, bunalttı. Kendisini, meşgul ettiği, Velid bin Muğire’nin Müslüman olması yolun-daki umudunu boşa giderdığı için, ona, karşı yüzünü ekşitti ondan yüzünü çevirip ötekine yöneldi.

İbn-i Ümmü Mektûm isteğini, sözünü çoğaltınca da, Resûlullâh yüz-ünü ekşiterek bırakıb evine gitti. Bunun üzerine Yüce Allâh indirdiği Abese Sûresi’nde, Resûlullâh (s.a.v)’i şöyle uyardı: Ona âma geldi diye! Yüzü ekşidi ve döndü. Ne bilirsin, belki o temizlenecek veya öğüt belleyecek de, o öğüt kendisine fayda verecek. 

Kendisini müstağni hiçbir şeye muhtaç görmeyen gelince, Sen, ona yöneliyorsun. Onun temizlenmemesinden Sana ne! Fakat Sana can atarak, sayğı duyarak gelen varya, Sen, ona aldırmıyorsun.

Hayır hayır, o muhakkak bir hatırlatmadır. Şimdi dileyen onu, değerli, hayırlı yazıcıların ellerinde olan yüksek, tertemiz, şerefli sayfalardakini düşünsün, bellesin

 
 

 

Resulullah İle İbn-i Ümmü Mektum Diyaloğu

 

Bundan sonra, Resûlullâh (s.a.v), İbn-i Ümmü Mektûm’u görünce ona ikrâm eder kendisiyle konuşur. Bir ihtiyacın var mı? Bir şey ister misin? diye sorar. Merhaba hoş geldin. Rabbimin, bana, kendisi yüzünden, itâb ikaz buyurduğu kişi!”diye iltifat ederdi.
 

  

Başka bir rivayette şöyle denilir: Hicretten hayli zaman evvel bir gün Resûlullâh (s.a.v), Rebia’nın oğulları Utbe ile Şeybe, Ebû Cehl bin Hişam ve henüz iman etmemiş olan amcası Abbas bin Abdülmuttalib, Ümeyye bin Halef, Velid bin el-Muğire gibi Kureyş’in ileri gelen reisleriyle, belki bunlardan biri, veya bir kaçı imana gelir de, İslâm’ın gücü artar, onların ağızlarına bakan sair insanlar onların imanı sebebiyle iman ederler, ümid ve düşüncesiyle sohbet yapar-larken Â’ma olan İbn-i Ümmü Mektum önünde yol göstericisi olduğu halde o meclise varıb: Yâ Resûlallâh! Bana Kûr’ân okut. Allâh’ın Sana tâ’lim ettiğinden bir şey tâ’lim et!”niyazında bulundu.

 

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir - Doğum Tarihi ve Yeri,Takriben Miladi 605. Yıl. Ölüm Tarihi ve Yeri, Hicri 83. yılda Şam bölgesinde en son vefât eden sahabidir. 83-105 veya 163 yaşlarında vefat ettiği söylenir. hakkında kesin ve açık olarak gerekli bilgi temin edilememiş bir sahabidir.
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah hayatı hakkında bilinen çok rivayet var, Doğum yeri mekke olarak bilinen sahabenin doğum tarihi hakkında bilgi arşivlerde bulunamadı, Bir çok rivayette adı geçen sahabe Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Sahabe Vedaka Bin İyas Kimdir - Doğum tarihi net olarak bilinmiyor, Ancak Sahabe Vedaka Bin İyas Medine doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu. Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Sahabe Vahşi Bin Harb Ölüm Tarihi ve Yeri : Hz.Osman’ın hilâfeti dönemine kadar yaşa-mıştır. Humus’a yerleşmiş ve orada vefat etmiştir.Kabile Neseb ve Soyu : Vâhşi bin Hârb el-Hâbeşi Cübeyr bin Mut-im bin Adiy bin Nevfel bin Abdümenaf el-Kureyşi en-Nevfeli’nin kölesi veya azadlısı idi.
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Doğum Tarihi ve Yeri: Tarih yok, Mekke doğumludur. Muâviye dönemine kadar yaşadı. Kabile Neseb ve Soyu: Vehb bin Zem’a bin el-Esved bin Muttalib bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb el-Kureyşi el-Esedi
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
Vebre Bin Yuhannes El-huzai Doğum Tarihi ve Yeri Tarih yok bilinmemekte, Yemen San’a doğumludur. hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da çeşitli hadislerde adı geçtiğinden dolayı toparlayıp sizlere sunacağımız hale getirdi.
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir hayatı Takriben Miladi 590 da Mekke de doğdu. Hicri 7. Miladi 629 yılında kırk yaşlarında Mû’te Savaşı’nda şehid oldu. Kabile Neseb ve Soyu, Vehb bin Sa’d bin Ebi Serh bin el-Hâris bin Habib bin Ceziyme bin Mâlik bin Hısl bin Âmir bin Lüey el- Kureyşi el-Âmiri dir.
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir Takriben Miladi 588 de Medine’de doğdu.Hicri 43. Miladi 663. yıllarda Medine de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Bakidedir,Muhammed bin Mesleme bin Seleme bin Hâlid bin Adiy bin Mecdea bin Hârise bin el-Hazrec bin Amr bin Mâlik el-Evs el Ensâri el-Hârisi Beni Abduleşhel’in halifidirler.
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ? Kabile Neseb ve Soyu, Tarık bin Abdullah el-Muharibi olarak bilinmektedir, Muhacirmi veya ensarmı hakkında bilgi olmadığı gibi, Doğum tarihi veya ölüm tarihi hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ? Takriben Miladi 589.yıl, Medine’de doğdu. Hicri 2. yıl Ramazan ayı, Miladi 17 Mart 624 de Bedir de 35 yaşlarında şehid oldu, Kabile Neseb ve Soyu : Avf bin Hâris bin Rifaa bin Hâris bin Sevad bin Mâlik bin Ğanm bin Mâlik bin Neccar el-Ensariy el-Hazreciy el-Neccariy’dir.
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı hakkında çok fazla bilgiye rastlamadığımız sahabenin Kabile Neseb ve Soyu, Amr bin Subey’ er-Ruhâvi Beni Rehavi, Mechizlerden bir kabileden dir. Doğum yılı ve ölüm yıl hakkında bilgiler arşivlerde yer almamaktadır.
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Doğum Tarihi ile ilgili Herhangi bir bilgiye malesef rastlayamadık: Müreysi de doğduğu kaynaklarda geçmektedir. Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Ebî Dırar bin Aiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olup asılları Huzeymeden sonra Huzeyme bin Sa’d bin Kâ’b İbn-i Amr el-Huzâ-i el-Mustaliki’dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:17
İkindi
15:19
Akşam
17:50
Yatsı
19:05
Advert
 istanbul escort