Advert
Advert
Bu haber 14 Nisan 2018 19:19:34 Tarihinde eklenmiştir. 562 Defa Okundu.

Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir ?

Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir Doğum tarihi bilinmese de Mekke’de doğmuştur. Tam emin olmamakla beraber Hicretin 15. Miladi 636. yıllar da Kadisiye savaşında şehid olmuştur. Veya Medine’de eceliyle ölmüştür.

Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir ?

Baba Adı : Kays bin Zaide.

Anne Adı : Atike bint-i Abdullah bin Ankese bin Amr bin Mahzum bin Yakaza Lakabı Ümmü Mektum’dur.

Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke’de doğmuştur.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 15. Miladi 636. yıllar da Kadisiye savaşında şehid olmuştur. Veya Medine’de eceliyle ölmüştür. ihtilaflıdır.

Fiziki Yapısı : Â’ma görme özürlüdür.

Eşleri : Bilgi yok.

Oğulları : Bilgi yok.

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Â’ma olduğu için bütün seferlerden muaf idi. Ancak, Kadisiye Savaşında gür sesiyle Mücahidleri şevke getiriyordu.

Muhacir mi Ensar mı : Mekke, Medine, ilk Muhacir dir.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : 2 tane.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : İbn-i Ümmü Mektum bin Kays bin Zaide bin Asam bin Herim bin Revâha bin Hücr bin Abd bin Ma’is bin Amr bin Lüey el-Kureyşiy el-Amiri’dir

Lakap ve Künyesi : Müezzin-i Resûlullâh (s.a.v)

Kimlerle Akraba idi : Hz.Hadice’nin dayısı oğlu dur. 

 
 

Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Hayatı

İbn-i Ümmü Mektum’un asıl ismi ihtilaflıdır. İslâmiyetten önce adının Husayn olduğu Resûlullâh (s.a.v)’ın kendisine Abdullah ismini verdiği söylenmektedir. Medineli âlimler adını Abdullah, Iraklılar ise Amr şeklinde kaydederler. İbn-i Ümmü Mektûm ismi ise, kendisine annesi Âtike bint-i Abdullah’ın Ümmü Mektûm olan künyesine nisbetle Ümmü Mektûm’un oğlu mânâsına, İbn-i Ümmü Mektum olarak meşhur olmuştur. Babası Kays bin Zaide, Hz.Hadice (r.a) Validemizin de dayısı Kays’ın oğlu olurdu. Kays bin Zaide de Hz.Hadice’nin Annesi Fâtıma bint-i Zaide’nın erkek kardeşi idi.

İslâm tarihinde İbn-i Ümmü Mektûm adıyla şöhret bulan bu Â’ma görme özürlü ve güzel sesli sahabinin Kabile neseb ve soyu: İbn-i Ümmü Mektum bin Kays bin Zaide bin Asam bin Herim bin Revaha bin Hücr bin Abd bin Ma’is bin Amr bin Lüey el-Kureyşiy el-Amiri dir. Annesinin soyu ise: Ümmü Mektûm, Âtike bint-i Abdullah bin Ankese bin Amr bin Mahzum bin Yakaza’dır. İbn-i Ümmü Mektûm’un lakabı: Müezzin-i Resûlullâh idi.

 
 


İbn-i Ümmü Mektum Doğduğu ve Yaşadığı Yer

 

İbn-i Ümmü Mektûm (r.a) Mekke’de doğmuş olub ancak hangi tarih de doğduğu, veya kaç yaşında vefat ettiği kesin bilinmemektedir. Vefâtı ise; Şehidlikle mi oldu, yoksa, eceli ile mi, nerede ve nasıl vefat ettiği hususunda ayrı ayrı rivâyetler bulunmakta dır.
sahabenin yaşadığı yer

İbn-i Ümmü Mektum (r.a) Mekke’de ilk sıralar da Müslüman olmuş, Sabikun’u evvelindendir. Kûr’ân-ı Kerimi okumak ve okutmak için muallim olarak Medine’ye ilk önce giden iki sahabeden, Mus’âb bin Ümeyr’den sonra ikincisidir. Resûlullâh’ın Mescidinde, Bilâl-i Habeşi ile birlikte müezzinlik görevini ifa ederdi. 

Bir gün; Resûlullâh (s.a.v), Kureyş müşriklerinin ulularından yanında bulunan bir adamı, Velid bin Muğire’yi İslamiyet’e davet ettiği ve: Söylediklerimde, bir sakınca görüyor musun diye sorduğu

Velid bin Muğire’nin de: Hayır dediği ve Resûlullâh (s.a.v)’in onun, Müslüman olmasını, umduğu bir sırada, Â’ma İbn-i Ümmü Mektum geldi: Yâ Resûlallâh! Beni, irşad et! Allâh’ın Sana, öğrettiği şeylerden bana da, öğret Demeye, kendisine Kûr’ân-ı Kerim okumasını Resûlullâh (s.a.v)’- ’den isteyip durmaya başladı. 

İbn-i Ümmü Mektum’un, böyle, araya girip Resûlullâh (s.a.v)’in sözünü kesmesi, Resûlullâh (s.a.v)’ı sıktı, bunalttı. Kendisini, meşgul ettiği, Velid bin Muğire’nin Müslüman olması yolun-daki umudunu boşa giderdığı için, ona, karşı yüzünü ekşitti ondan yüzünü çevirip ötekine yöneldi.

İbn-i Ümmü Mektûm isteğini, sözünü çoğaltınca da, Resûlullâh yüz-ünü ekşiterek bırakıb evine gitti. Bunun üzerine Yüce Allâh indirdiği Abese Sûresi’nde, Resûlullâh (s.a.v)’i şöyle uyardı: Ona âma geldi diye! Yüzü ekşidi ve döndü. Ne bilirsin, belki o temizlenecek veya öğüt belleyecek de, o öğüt kendisine fayda verecek. 

Kendisini müstağni hiçbir şeye muhtaç görmeyen gelince, Sen, ona yöneliyorsun. Onun temizlenmemesinden Sana ne! Fakat Sana can atarak, sayğı duyarak gelen varya, Sen, ona aldırmıyorsun.

Hayır hayır, o muhakkak bir hatırlatmadır. Şimdi dileyen onu, değerli, hayırlı yazıcıların ellerinde olan yüksek, tertemiz, şerefli sayfalardakini düşünsün, bellesin

 
 

 

Resulullah İle İbn-i Ümmü Mektum Diyaloğu

 

Bundan sonra, Resûlullâh (s.a.v), İbn-i Ümmü Mektûm’u görünce ona ikrâm eder kendisiyle konuşur. Bir ihtiyacın var mı? Bir şey ister misin? diye sorar. Merhaba hoş geldin. Rabbimin, bana, kendisi yüzünden, itâb ikaz buyurduğu kişi!”diye iltifat ederdi.
 

  

Başka bir rivayette şöyle denilir: Hicretten hayli zaman evvel bir gün Resûlullâh (s.a.v), Rebia’nın oğulları Utbe ile Şeybe, Ebû Cehl bin Hişam ve henüz iman etmemiş olan amcası Abbas bin Abdülmuttalib, Ümeyye bin Halef, Velid bin el-Muğire gibi Kureyş’in ileri gelen reisleriyle, belki bunlardan biri, veya bir kaçı imana gelir de, İslâm’ın gücü artar, onların ağızlarına bakan sair insanlar onların imanı sebebiyle iman ederler, ümid ve düşüncesiyle sohbet yapar-larken Â’ma olan İbn-i Ümmü Mektum önünde yol göstericisi olduğu halde o meclise varıb: Yâ Resûlallâh! Bana Kûr’ân okut. Allâh’ın Sana tâ’lim ettiğinden bir şey tâ’lim et!”niyazında bulundu.

 

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Doğum Tarihi ile ilgili Herhangi bir bilgiye malesef rastlayamadık: Müreysi de doğduğu kaynaklarda geçmektedir. Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Ebî Dırar bin Aiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olup asılları Huzeymeden sonra Huzeyme bin Sa’d bin Kâ’b İbn-i Amr el-Huzâ-i el-Mustaliki’dir.
Sahabe Abdullah Bin Cafer Bin Ebu Talib Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Cafer Bin Ebu Talib Kimdir ?
Abdullah Bin Cafer Bin Ebu Talib Miladi 622. yılda Habeşistan’da doğdu. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 80. yıl, Miladi 700. yılda Medine’de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Bâki’dedir. Yirmi dört tane oğlu vardı. Kızları : Dört tane kızı vardı. Abdullah bin Ca’fer bin Ebû Talib bin Abdülmuttalib bin Hâşim bin Abdimenaf el-Kureyşiy el-Hâşimi’dir.
Şanlıurfa’nın Köpeklerini ilk Havlatan Sahabe Kimdir ?
Şanlıurfa’nın Köpeklerini ilk Havlatan Sahabe Kimdir ?
Şanlıurfa’nın Köpeklerini ilk Havlatan Sahabe Ziyad Bin Hanzaletüt-temimi 1 haftalık detaylıca araştırmalarımızın sonucunda ulaştığımız kısaca bilgilere ulaştık, Şanlıurfa ile inanılmaz anısı olan sahabemiz bakın Şanlırfa da neler yaşamış. Ziyad Bin Hanzaletüt-temimi kimdir ?
Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?
Sahabe Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ?
Zeyd Bin Mühelhil Zeydül-hayl Kimdir ? Doğum tarihi hakkında bilgiye rastlanmadı ancak Hicri 9.yılda Necd ülkesinde vefat etti. Zeyd bin Mühelhil bin Zeyd bin Münhib bin Abduruda bin Muhtelis bin Sevb bin Kinâne bin Mâlik bin Nebil bin Nebahan. Onun ismi Sevdan İbn-i Âmru bin el-Ğavs et-Tâi el-Nebahani, Maruf olan ismi Zeyd el-Hâyl.
Sahabe Mirdas Bin Malik El-eslemi Kimdir ?
Sahabe Mirdas Bin Malik El-eslemi Kimdir ?
Sahabe Mirdas Bin Malik El-eslemi Kimdir kişisel bilgilerine arşivlerde çok fazla rastlayamadık, Ölüm veya doğum yılı hakkında hiç bir bilgi ede edemedik ancak Kabile Neseb ve Soyu: Mirdas bin Malik el-Eslemi olarak bilinmekte
Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir ?
Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir ?
Sahabe Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Kimdir Doğum tarihi bilinmese de Mekke’de doğmuştur. Tam emin olmamakla beraber Hicretin 15. Miladi 636. yıllar da Kadisiye savaşında şehid olmuştur. Veya Medine’de eceliyle ölmüştür.
Sahabe Amr Bin Haris Bin Lebde Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Lebde Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Lebde Kimdir Doğum Tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Kaynaklara göre medine doğumlu olduğu söylenmektedir, Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Lebde bin Amr bin Sa’lebe el-Ensâri Kavkallardan dır.
Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir Medine doğumludur, ancak doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmadı,Irak, Suriye ve Anadolu’nun fetihlerine katıldı,Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Abdullah bin Itban el-Emevi el-Ensâriy.
Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir ?
Sahabe Abdullah Bin Şihab El-asğar Kimdir doğum ve ölüm yılı hakkında bilgi olmasada Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Haris bin Zühre bin Kilab el-Kureyşî ez-Zühri'dir.
Sahabe Ala Bin Vehb Kimdir ?
Sahabe Ala Bin Vehb Kimdir ?
Sahabe Ala Bin Vehb Kimdir Tarihi bilinmese de Mekke doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 35. Miladi 655 veya 656 yıllarında Suriye’nin Rakka şehrin de vefat etti Eşleri : Zeyneb bint-i Ukbe bin Ebi Muayt.
​Sahabe Abbad Bin Şurahbil Kimdir ?
​Sahabe Abbad Bin Şurahbil Kimdir ?
Sahabe Abbad Bin Şurahbil Kimdir Bir cahildir, sen ona öğretmedin. Aç idi, ona bir şey yedirmedin!” Sonra emretti ve ona elbiselerini geri verdi. Bazı Çarıklarda geçer
Sahabe Ala Bin Ukbe Kimdir ?
Sahabe Ala Bin Ukbe Kimdir ?
​Sahabe Ala Bin Ukbe Kimdir hayatı ve kendisi hakkında oldukça zayıf bilgilere sahip olan tarih kitapları doğum yılı veya ölüm yılı hakkında herhangi bir bilgi sunamıyor. Araştırmalarımız sonucunda çok kısıtlı bilgilere ulaşmış olsak ta bu bilgileri urfahaberleri.com müdavimleri ile paylaşmaktan onur duyarız.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:04
Güneş
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:15
Yatsı
20:37
Advert