Advert
Advert
Bu haber 14 Nisan 2018 13:04:08 Tarihinde eklenmiştir. 721 Defa Okundu.

Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir ?

Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir Medine doğumludur, ancak doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmadı,Irak, Suriye ve Anadolu’nun fetihlerine katıldı,Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Abdullah bin Itban el-Emevi el-Ensâriy.

Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir ?

Baba Adı : Abdullah bin Itban.

Anne Adı : Bilgi yok.

Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok. Medine doğumludur.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.

Fiziki Yapısı : Bilgi yok.

Eşleri : Bilgi yok.

Oğulları : Bilgi yok,

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Irak, Suriye ve Anadolu’nun fetihleri…

Muhacir mi Ensar mı : Medineli Ensâr’dan dır.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Rivayeti var, sayısı belli değildir.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Abdullah bin Itban el-Emevi el-Ensâriy.

Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.

Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

 
 

 

Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Hayatı

 

Abdullah bin Abdullah, bin Itbân el-Emevi, el-Ensâriy. Ebû Şeyh onu, Tarihinde andı. Dedi ki: Tarihçiler şöyle demişlerdir. Resûlullâh’ın Ashâbından dır. Onlarla Ehli Hayy arasında sulh ahidnamesini yazan odur. (Ehli Hayy. Yakut la: Ceyy diye geçer ki, eski İsfahan civarında bir şehir adıdır. Cüm harfinin kesre okunmasıyla Ciyy şeklinde geçer ki, bu da Revbese’nin yanında, Mekke ile Medine arasında, bir vadinin adıdır. Vallâhu alem.

Muhammed bin Âsım’dan yaptığı bir isnadla, onun hanımının hikayesini ve İsfahan’a gelişini anlatmıştır. Derim ki: Seyf bin Ömer’in er-Ridde’sinde, onun bir kısası yer almaktadır. 

 
 


Hz Ömer Sa’d bin Ebû Vakkas’a Abdullah bin Itban’ı Ehli Nusaybin’e salmasını ihtiva eden bir mektub yazdı!

 

 
 

Ğayet cesur ve kahramandı. Sahâbe’nin eşrafından ve Ensâr’ın ileri gelenlerindendi. Aynı zamanda Ensâr’dan Beni Hublâ’nın halifi idi. Sa’d bin Ebi Vakkas, Medine’ye halife Ömer (r.a)’a gittiği zaman yerine vekil olarak onu bıraktı. Halife Ömer (r.a), Sa’d bin Ebi Vakkas’ı görevden azlettiği zaman, Abdullah’ı görevinde bıraktı, almadı. Sonra onun yerine Ziyad bin Hanzale’yi vali yaptı. Fakat bu görevinden affını isteyince, Ammâr İbn-i Yâsir’i tayin etti.

Halife Hz.Ömer (r.a), Abdullah bin Abdullah’a bir sancak vererek İsfahan’a gönderdi ve oraya girdiğinde ordunun önünde Abdullah bin Verkâ vardı. Acemlerin öncüsü öldürüldü, sonra onlarla barış imzaladı. İleriden Abullah bin Itbân’ın biyoğrafisi gelecektir. Ğaliba bunun babasıdır. Vallâhu â’lem. 1

Abdullah bin İtban adında iki sahabi vardır, ikisi de Ensâr’dandır. Ancak Ensâr’dan Beni Hublâ’nın dostu olub Esed bin Huzeyme oğullarındandır. Musâ bin Ukbe onu Yemâme Savaşı’nda şehid düşenler arasında saydı. Allâhu â’lem anlatacağımız bu zatın babasıdır.

Bizim burada bahsedeceğimiz Abdullah bin Abdullah, bin İtban ise; İbn-i Hacer’in el-İsabe adlı eserinde bahsi geçen sahabe Resûlullâh (s.a.v)’dan hadis rivayet etmiş olan Abdullah bin Abdullah, bin İtban el-Ensari’dir. Kısaca ona da Abdullah bin Itbân denilmektedir: Beğavi ile İbn-i Kani’ onu anıb, Muttalib bin Abdullah tarikiyle İbn-i İtbân’dan naklettiler, dedi ki; Şöyle dedim: Ey Allâh’ın Resûlü, ailemle birlikteydim, sesini duyunca, acele edib yıkandım!”

 
 

 

Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kıssaları

 

abdullah-itban-kissalari

 
 


Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurdular: Su, ancak sudan icab eder Ayrıca Ebû Musa, bunu onun tarikiyle nakledib şöyle dedi: Denildi ki; bu kıssanın sahib Itbân idi!” Derim ki: Ahmed İbn-i Hanbel’in Müsnedinde Itbân’ın biyoğrafisinde yer almıştır. Ancak isnadında Itbân’dan veya İbn-i Itbân’dan şeklinde geçmektedir.

Beğavi ve İbn-i Kani’ bunu Abdullah bin Hanbel’den kendi isnâdıyla tahric ettiler ve onun Itbân sözünü düşürdüler ve Abdullah diye adlandırdılar, Vallâhu âlem.  Beğavi der ki: Bu isnadla ancak bu hadisi biliyorum, başka hadis bilmiyorum

 
 

 

Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Katıldığı Savaşlar

Abdullah bin Abdullah bin Itbân (r.a), Hz.Ömer (r.a) devrinde Irak, Suriye ve el-Cezire bölgelerinin fethinde bulunmuş olub, daha sonraları ise Sicistan fethinde Ceyhun Nehri kıyılarına kadar giderek fetihler yapmıştır. Hz.Ömer (r.a), Sa’d bin Ebi Vakkas’a bir mektub yazmış ve ona: Hazır olan insanları Ka’ka bin Amr ile birlikte aynı günde çıkar, çünkü Ebu Ubeyde’nın etrafı düşman ile sarılmış bulunuyor!”diye talimat vermişti.

Aynı şekilde ona: Süheyl bin Adiy’i Rakka’ya gönder, çünkü Bizans Rumları’nı Humuslu-lar’ın üzerine kışkırtanlar bizzat el-Cezire halkıdır!”demişti. Abdullah bin İtban (r.a)’ı da Nusaybin üzerine göndermesini emretmiş, Nusaybin’den Harran ve Ruha (Şanlıurfa) üzerine gitmesini söylemişti.

Diğer taraftan Velid bin Ukbe’yi el-Cezire bölgesinde bulunan Rabia ve Tenuh Arabları üzerine yollamasını İyad bin Ganm’i ise aynı şekilde gönder-mesini bildirmiş ve savaş olması halinde karar verme yetkisinin de İyad bin Ğanem (r.a)’a ait olduğunu belirtmişti.

Hicri 17. Miladi 638-639. yıl içerisinde el-Cezire feth edildi. Bundan önce Sa’d bin Ebi Vakkas’ın el-Cezire bölgesine asker göndermesinden söz etmiştik. İyad bin Ganem (r.a) ve beraberindekiler yola koyulunca Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a) Süheyl bin Adiyy’i de Rakka’ya göndermiş idi.

Diğer taraftan Abdullah bin İtban, Musul üzerinden Nusaybin’e kadar çıktı. Nusaybinliler de kendisiyle karşılaştıklarında barış teklifini yaparak Rakkalıların yaptığını yaptılar.

Diğer taraftan Velid bin Ukbe (r.a) de Küfe’den çıkıp el-Cezire halkı üzerine gelmişti. el-Cezire Araplarının (İyad bin Nizarlılar hariç) Müslümanları da kafirleri de onunla birlikte oldular. İyadlılar Bizans topraklarına girip orada kaldılar. Velid bin Ukbe (r.a) bunu yazdığı bir mektupla Hz.Ömer (r.a)’a bildirdi.

Müslümanlar, Rakka ile Nuseybin’i aldıktan sonra İyad bin Ganm (r.a) yanına Süheyl bin Adiyy ile Abdullah bin İtban’ı da alarak hep birlikte Harran şehri üzerine gittiler. Oraya vardıklarında Harran halkı cizye vermek teklifinde bulundu. O da bu teklifi kabul etti.

İyad bin Ğanm, Süheyl bin Adiyy ile Abdullah bin İtban’ı Ruha (Urfa) üzerine göndermiş, Ruhalılar onların cizye ödeme teklifini kabul etmişlerdi. Daha sonra da el-Cezire bölgesinde zorla aldıkları bütün yerleri de zimmilik statüsünde değerlendirdiler. El-Cezire bölgesi her taraftan daha kolay fethedilen bir yer oldu. Bu fetihlerden sonra Süheyl bin Adiyy ile Abdullah bin İtban Kufe’ye döndüler. 3

Bu sahabenin hayatı hakkında ve siyer kitablarımızda geniş bilgi fazla yoktur. Hz.Ömer (r.a)’in hilafeti döneminde Suriye’nin fethi ve el-Cezire bölgesinin feth edilip İslâmlaşması’nda çok etkin olduğunu görmekteyiz. Savaşları dışında hayatı ve vefatı hakkında fazla bilgimiz yoktur.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Cüâyl Bin Süraka
Cüâyl Bin Süraka
Kaynaklarda adı Cüâyl, Cuâl, Ciâl, veya Cûffal gibi farklı şekillerde geçmektedir, genlellikle onun ismi, Cüâyl bin Süraka el-Damri, veyahutta Cüâyl bin Süraka el-Ğifari olarak geçmektedir.
Cüveyriye Bint-i Hâris Bin Ebî Dırâr
Cüveyriye Bint-i Hâris Bin Ebî Dırâr
Cüveyriye bint-i Hâris bin Ebi Dırâr (r.a) validemiz, takriben Miladi 605. yılda, Nübüvvetten beş yıl önce, Müreysi Kuyusu denilen Mekke ile Medine arasında ki Beni Mustalık Oğulları yurdunda dünyaya ğelmiştir
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:29
Öğle
12:43
İkindi
15:20
Akşam
17:44
Yatsı
19:03
Advert
 Yandex.Metrica