Advert
Advert
Bu haber 14 Nisan 2018 13:04:08 Tarihinde eklenmiştir.

Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir ?

Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir Medine doğumludur, ancak doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmadı,Irak, Suriye ve Anadolu’nun fetihlerine katıldı,Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Abdullah bin Itban el-Emevi el-Ensâriy.

Sahabe Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kimdir ?

Baba Adı : Abdullah bin Itban.

Anne Adı : Bilgi yok.

Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok. Medine doğumludur.

Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.

Fiziki Yapısı : Bilgi yok.

Eşleri : Bilgi yok.

Oğulları : Bilgi yok,

Kızları : Bilgi yok.

Gavzeler : Irak, Suriye ve Anadolu’nun fetihleri…

Muhacir mi Ensar mı : Medineli Ensâr’dan dır.

Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Rivayeti var, sayısı belli değildir.

Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.

Kabile Neseb ve Soyu : Abdullah bin Abdullah bin Itban el-Emevi el-Ensâriy.

Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.

Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

 
 

 

Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Hayatı

 

Abdullah bin Abdullah, bin Itbân el-Emevi, el-Ensâriy. Ebû Şeyh onu, Tarihinde andı. Dedi ki: Tarihçiler şöyle demişlerdir. Resûlullâh’ın Ashâbından dır. Onlarla Ehli Hayy arasında sulh ahidnamesini yazan odur. (Ehli Hayy. Yakut la: Ceyy diye geçer ki, eski İsfahan civarında bir şehir adıdır. Cüm harfinin kesre okunmasıyla Ciyy şeklinde geçer ki, bu da Revbese’nin yanında, Mekke ile Medine arasında, bir vadinin adıdır. Vallâhu alem.

Muhammed bin Âsım’dan yaptığı bir isnadla, onun hanımının hikayesini ve İsfahan’a gelişini anlatmıştır. Derim ki: Seyf bin Ömer’in er-Ridde’sinde, onun bir kısası yer almaktadır. 

 
 


Hz Ömer Sa’d bin Ebû Vakkas’a Abdullah bin Itban’ı Ehli Nusaybin’e salmasını ihtiva eden bir mektub yazdı!

 

 
 

Ğayet cesur ve kahramandı. Sahâbe’nin eşrafından ve Ensâr’ın ileri gelenlerindendi. Aynı zamanda Ensâr’dan Beni Hublâ’nın halifi idi. Sa’d bin Ebi Vakkas, Medine’ye halife Ömer (r.a)’a gittiği zaman yerine vekil olarak onu bıraktı. Halife Ömer (r.a), Sa’d bin Ebi Vakkas’ı görevden azlettiği zaman, Abdullah’ı görevinde bıraktı, almadı. Sonra onun yerine Ziyad bin Hanzale’yi vali yaptı. Fakat bu görevinden affını isteyince, Ammâr İbn-i Yâsir’i tayin etti.

Halife Hz.Ömer (r.a), Abdullah bin Abdullah’a bir sancak vererek İsfahan’a gönderdi ve oraya girdiğinde ordunun önünde Abdullah bin Verkâ vardı. Acemlerin öncüsü öldürüldü, sonra onlarla barış imzaladı. İleriden Abullah bin Itbân’ın biyoğrafisi gelecektir. Ğaliba bunun babasıdır. Vallâhu â’lem. 1

Abdullah bin İtban adında iki sahabi vardır, ikisi de Ensâr’dandır. Ancak Ensâr’dan Beni Hublâ’nın dostu olub Esed bin Huzeyme oğullarındandır. Musâ bin Ukbe onu Yemâme Savaşı’nda şehid düşenler arasında saydı. Allâhu â’lem anlatacağımız bu zatın babasıdır.

Bizim burada bahsedeceğimiz Abdullah bin Abdullah, bin İtban ise; İbn-i Hacer’in el-İsabe adlı eserinde bahsi geçen sahabe Resûlullâh (s.a.v)’dan hadis rivayet etmiş olan Abdullah bin Abdullah, bin İtban el-Ensari’dir. Kısaca ona da Abdullah bin Itbân denilmektedir: Beğavi ile İbn-i Kani’ onu anıb, Muttalib bin Abdullah tarikiyle İbn-i İtbân’dan naklettiler, dedi ki; Şöyle dedim: Ey Allâh’ın Resûlü, ailemle birlikteydim, sesini duyunca, acele edib yıkandım!”

 
 

 

Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Kıssaları

 

abdullah-itban-kissalari

 
 


Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurdular: Su, ancak sudan icab eder Ayrıca Ebû Musa, bunu onun tarikiyle nakledib şöyle dedi: Denildi ki; bu kıssanın sahib Itbân idi!” Derim ki: Ahmed İbn-i Hanbel’in Müsnedinde Itbân’ın biyoğrafisinde yer almıştır. Ancak isnadında Itbân’dan veya İbn-i Itbân’dan şeklinde geçmektedir.

Beğavi ve İbn-i Kani’ bunu Abdullah bin Hanbel’den kendi isnâdıyla tahric ettiler ve onun Itbân sözünü düşürdüler ve Abdullah diye adlandırdılar, Vallâhu âlem.  Beğavi der ki: Bu isnadla ancak bu hadisi biliyorum, başka hadis bilmiyorum

 
 

 

Abdullah Bin Abdullah Bin Itban Katıldığı Savaşlar

Abdullah bin Abdullah bin Itbân (r.a), Hz.Ömer (r.a) devrinde Irak, Suriye ve el-Cezire bölgelerinin fethinde bulunmuş olub, daha sonraları ise Sicistan fethinde Ceyhun Nehri kıyılarına kadar giderek fetihler yapmıştır. Hz.Ömer (r.a), Sa’d bin Ebi Vakkas’a bir mektub yazmış ve ona: Hazır olan insanları Ka’ka bin Amr ile birlikte aynı günde çıkar, çünkü Ebu Ubeyde’nın etrafı düşman ile sarılmış bulunuyor!”diye talimat vermişti.

Aynı şekilde ona: Süheyl bin Adiy’i Rakka’ya gönder, çünkü Bizans Rumları’nı Humuslu-lar’ın üzerine kışkırtanlar bizzat el-Cezire halkıdır!”demişti. Abdullah bin İtban (r.a)’ı da Nusaybin üzerine göndermesini emretmiş, Nusaybin’den Harran ve Ruha (Şanlıurfa) üzerine gitmesini söylemişti.

Diğer taraftan Velid bin Ukbe’yi el-Cezire bölgesinde bulunan Rabia ve Tenuh Arabları üzerine yollamasını İyad bin Ganm’i ise aynı şekilde gönder-mesini bildirmiş ve savaş olması halinde karar verme yetkisinin de İyad bin Ğanem (r.a)’a ait olduğunu belirtmişti.

Hicri 17. Miladi 638-639. yıl içerisinde el-Cezire feth edildi. Bundan önce Sa’d bin Ebi Vakkas’ın el-Cezire bölgesine asker göndermesinden söz etmiştik. İyad bin Ganem (r.a) ve beraberindekiler yola koyulunca Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a) Süheyl bin Adiyy’i de Rakka’ya göndermiş idi.

Diğer taraftan Abdullah bin İtban, Musul üzerinden Nusaybin’e kadar çıktı. Nusaybinliler de kendisiyle karşılaştıklarında barış teklifini yaparak Rakkalıların yaptığını yaptılar.

Diğer taraftan Velid bin Ukbe (r.a) de Küfe’den çıkıp el-Cezire halkı üzerine gelmişti. el-Cezire Araplarının (İyad bin Nizarlılar hariç) Müslümanları da kafirleri de onunla birlikte oldular. İyadlılar Bizans topraklarına girip orada kaldılar. Velid bin Ukbe (r.a) bunu yazdığı bir mektupla Hz.Ömer (r.a)’a bildirdi.

Müslümanlar, Rakka ile Nuseybin’i aldıktan sonra İyad bin Ganm (r.a) yanına Süheyl bin Adiyy ile Abdullah bin İtban’ı da alarak hep birlikte Harran şehri üzerine gittiler. Oraya vardıklarında Harran halkı cizye vermek teklifinde bulundu. O da bu teklifi kabul etti.

İyad bin Ğanm, Süheyl bin Adiyy ile Abdullah bin İtban’ı Ruha (Urfa) üzerine göndermiş, Ruhalılar onların cizye ödeme teklifini kabul etmişlerdi. Daha sonra da el-Cezire bölgesinde zorla aldıkları bütün yerleri de zimmilik statüsünde değerlendirdiler. El-Cezire bölgesi her taraftan daha kolay fethedilen bir yer oldu. Bu fetihlerden sonra Süheyl bin Adiyy ile Abdullah bin İtban Kufe’ye döndüler. 3

Bu sahabenin hayatı hakkında ve siyer kitablarımızda geniş bilgi fazla yoktur. Hz.Ömer (r.a)’in hilafeti döneminde Suriye’nin fethi ve el-Cezire bölgesinin feth edilip İslâmlaşması’nda çok etkin olduğunu görmekteyiz. Savaşları dışında hayatı ve vefatı hakkında fazla bilgimiz yoktur.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir ?
Vasile Bin Eska Kimdir - Doğum Tarihi ve Yeri,Takriben Miladi 605. Yıl. Ölüm Tarihi ve Yeri, Hicri 83. yılda Şam bölgesinde en son vefât eden sahabidir. 83-105 veya 163 yaşlarında vefat ettiği söylenir. hakkında kesin ve açık olarak gerekli bilgi temin edilememiş bir sahabidir.
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vakid Bin Abdullah hayatı hakkında bilinen çok rivayet var, Doğum yeri mekke olarak bilinen sahabenin doğum tarihi hakkında bilgi arşivlerde bulunamadı, Bir çok rivayette adı geçen sahabe Vakid Bin Abdullah Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Vedaka Bin İyas Kimdir ?
Sahabe Vedaka Bin İyas Kimdir - Doğum tarihi net olarak bilinmiyor, Ancak Sahabe Vedaka Bin İyas Medine doğumludur. Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicretin 12. Miladi 633 yılların da Yemâme Savaşı’ında şehid oldu. Vedaka bin İyas bin Amr bin Ğanm bin Ümeyye bin Levzan el-Ensariy el-Hazrec Beni Levzan dır.
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Vahşi Bin Harb Kimdir ?
Sahabe Vahşi Bin Harb Ölüm Tarihi ve Yeri : Hz.Osman’ın hilâfeti dönemine kadar yaşa-mıştır. Humus’a yerleşmiş ve orada vefat etmiştir.Kabile Neseb ve Soyu : Vâhşi bin Hârb el-Hâbeşi Cübeyr bin Mut-im bin Adiy bin Nevfel bin Abdümenaf el-Kureyşi en-Nevfeli’nin kölesi veya azadlısı idi.
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Kimdir ?
Vehb Bin Zema El-esedi Doğum Tarihi ve Yeri: Tarih yok, Mekke doğumludur. Muâviye dönemine kadar yaşadı. Kabile Neseb ve Soyu: Vehb bin Zem’a bin el-Esved bin Muttalib bin Esed bin Abduluzza bin Kusay bin Kilâb el-Kureyşi el-Esedi
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
​Vebre Bin Yuhannes El-huzai Kimdir ?
Vebre Bin Yuhannes El-huzai Doğum Tarihi ve Yeri Tarih yok bilinmemekte, Yemen San’a doğumludur. hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da çeşitli hadislerde adı geçtiğinden dolayı toparlayıp sizlere sunacağımız hale getirdi.
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir ?
Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh Kimdir hayatı Takriben Miladi 590 da Mekke de doğdu. Hicri 7. Miladi 629 yılında kırk yaşlarında Mû’te Savaşı’nda şehid oldu. Kabile Neseb ve Soyu, Vehb bin Sa’d bin Ebi Serh bin el-Hâris bin Habib bin Ceziyme bin Mâlik bin Hısl bin Âmir bin Lüey el- Kureyşi el-Âmiri dir.
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir ?
Sahabe Muhammed Bin Mesleme Kimdir Takriben Miladi 588 de Medine’de doğdu.Hicri 43. Miladi 663. yıllarda Medine de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Bakidedir,Muhammed bin Mesleme bin Seleme bin Hâlid bin Adiy bin Mecdea bin Hârise bin el-Hazrec bin Amr bin Mâlik el-Evs el Ensâri el-Hârisi Beni Abduleşhel’in halifidirler.
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ?
Tarık Bin Abdullah El-muharibi Kimdir ? Kabile Neseb ve Soyu, Tarık bin Abdullah el-Muharibi olarak bilinmektedir, Muhacirmi veya ensarmı hakkında bilgi olmadığı gibi, Doğum tarihi veya ölüm tarihi hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ?
Sahabe Avf Bin Haris Kimdir ? Takriben Miladi 589.yıl, Medine’de doğdu. Hicri 2. yıl Ramazan ayı, Miladi 17 Mart 624 de Bedir de 35 yaşlarında şehid oldu, Kabile Neseb ve Soyu : Avf bin Hâris bin Rifaa bin Hâris bin Sevad bin Mâlik bin Ğanm bin Mâlik bin Neccar el-Ensariy el-Hazreciy el-Neccariy’dir.
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
​Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı
Sahabe Amr Bin Sübey Er-Ruhavi Kimdir ? Hayatı hakkında çok fazla bilgiye rastlamadığımız sahabenin Kabile Neseb ve Soyu, Amr bin Subey’ er-Ruhâvi Beni Rehavi, Mechizlerden bir kabileden dir. Doğum yılı ve ölüm yıl hakkında bilgiler arşivlerde yer almamaktadır.
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Sahabe Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Kimdir ?
Amr Bin Haris Bin Ebi Dirar Doğum Tarihi ile ilgili Herhangi bir bilgiye malesef rastlayamadık: Müreysi de doğduğu kaynaklarda geçmektedir. Kabile Neseb ve Soyu : Amr bin Hâris bin Ebî Dırar bin Aiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olup asılları Huzeymeden sonra Huzeyme bin Sa’d bin Kâ’b İbn-i Amr el-Huzâ-i el-Mustaliki’dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:17
İkindi
15:19
Akşam
17:50
Yatsı
19:05
Advert
 istanbul escort