Advert
Advert
Personel Alımları
Bu haber 11 Şubat 2019 18:22:06 Tarihinde eklenmiştir. 3227 Defa Okundu.

Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un

Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.

Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un

Baba Adı : Şem’ûn bin Zeyd bin Amr bin Kaseme.
Anne Adı : Bilgi yok.
Doğum Tarihi ve Yeri : Takriben Miladi 608 yılında Nübüvvetten iki yıl kadar önce Medine’de doğdu.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 10. Miladi 630 yıllarında yirmi küsür yaşlarında iken Medine’de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Baki de dir.
Fiziki Yapısı : Diğer annelerimizi kıskandıracak kadar çok güzel bir yapıya sahib idi.
Eşleri : 1-Beni Kurayzalı Abdülhâkem bin Zeyd ad-ında biriydi. 2-Eşi veya Efendisi, Resûlullâh (s.a.v)’dır.
Oğulları : Bilgi yok.
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Bilgi yok.
Muhacir mi Ensar mı : Medineli idi.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Lakap ve Künyesi : Reyhâne Seriyyetü’r-Resûlullâh.
Kimlerle Akraba idi : Resûlullâh (s.a.v)’in cariyesi veya eşi dir. 
 

Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un Hayatı


Reyhâne bint- Şem’ûn bin Zeyd (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın hanımı veya cariyesidir. Aslen Beni Nadir kabilesine mesub olub bazı kaynaklarda ismi Reyhâne bint-i Zeyd diye de geçer. Babası Ebû Reyhâne Şem’ûn bin Zeyd el-Ezdi çeşitli hadis kitablarında rivâyetleri bulunan sahabilerden olduğu söylenir. Bir kısım eserlerde ise; Resûlullâh’ın iki câriyesinden biri olarak kaydedilen Reyhâne, Beni Kurayzalı Abdülhâkem bin Zeyd adında bir kişi ile evliydi. Bu sebeble de bazı kaynaklarda, onun Beni Kurayza’ye mensub olduğu belirtilmiş, Beni Nadir’den olduğu görüşü ise biraz zayıf sayılmıştır.
Hakkında çok az ve çok karmaşık bilgiler vardır. Nerede veya nasıl yaşadığı hakkında yeterli bir bilgi yoktur. İsmi ve kabilesi bile ihtilaflıdır. İbn-i Esir’in Üsdü’l-Ğabe adlı eserine göre: onun İsmi ve nesebi: Reyhâne Seriyyetü’r-Resûlullâh. Reyhâne bint-i Şem’ûn, bin Zeyd, bin Kasâme, Kurayza Oğullarına mensubdur. İbn-i İshak’a göre ise:Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe’dir. İbn-i Sa’d’e göre ise: Reyhâne bint-i Zeyd, bin Amr, bin Hunâfe olduğu rivâyet edilir.

Hicri 5. Miladi 627 yılın sonlarında Hendek Savunması’nın ardından Resûlullâh (s.a.v) ile yaptıkları Medine sözleşmesi andlaşmasını bozan ve düşmanlarla gizli gizli andlaşan Medine’deki Benî Kureyza Yahudileri muhasara edilmişti. Savaşabilecek yaşta olan tüm erkekleri öldürülmüştü. Kurayza Yahudilerinin malları ve kadınlarıyla çocukları Müslümanlara bölüştürüldü. Resûlullâh (s.a.v), Benî Kurayza Yahudileri’nin Amr bin Hunâfe oğulları kadınlarından Reyhâne’yi, başkumandan hakkı olarak, ğanimetin bölüştürülmesinden önce, kendisi için ayırdı.

Çünkü, o günkü, savaş geleneklerine göre: ğanimetler bölüşülmeden önce, onların içersinden, Resûlullâh’ın, dilerse bir köle, dilerse bir cariye, dilerse, bir at vesaire alma hakkı vardı. Reyhâne bint-i Şem’ûn, Zeyd bin Amr, bin Hunafe; Benî Kureyza Yahudilerinden olan Abdülhâkem bin Zeyd adında birisinin zevcesi idi. Abdülhâkem, Beni Kureyza erkekleri arasında öldürülmüştü.
Reyhâne der ki: Kurayza Oğulları esir edildikleri zaman, ben de, esir edilmiştim. Esirler, Resûlullâh’a arz olunduğu sırada, ben de içlerinde bulunuyordum. Ğanimet içinden, kendisine bir pay bir şey seçilmesi gerekiyordu. Benim ayrılmamı emretti, ben ayrıldım. Ayrılıncada beni, Ümmü’l-Münzir Selmâ bint-i Kays’ın evine gönderdi. Beni Kureyza erkeklerinin öldürüldükleri güne kadar orada (bir ay) kaldım.

Resûlullâh (s.a.v), Reyhâne’ye, Müslüman olmasını tavsiye ettiysede Reyhâne, Müslüman olmaya yanaşmadı. Yahudilikten ayrılmamak için direnince, onu, kendi haline bıraktı, ve onun bu tutum ve davranışından üzüntü duydu. Sâ’lebe bin Sa’ye’yi çağırttı. Bunu, ona anlattı. Sâ’lebe bin Sa’ye: Babam, anam sana fedâ olsun. O Müslüman olur!”dedi.
Hemen Reyhâne’nin yanına vardı. Ona: Sen, kavmine uyma! Huyey bin Ahtab’ın onların başını ne belalara soktuğunu gördün. Müslüman ol! Resûlullâh (s.a.v), seni, kendisine zevce olarak seçecektir!”dedi.
Resûlullâh (s.a.v), ashabı’yla oturduğu sırada, arkadan iki ayakkabı sesi işitildi. Resûlullâh (s.a.v):
      “-Bu ses, Sâ’lebe bin Sa’ye’nin ayakkabısının sesidir. Reyhâne’nin Müslüman olduğunu müjdeleyecek!”dedi.
Sâ’lebe bin Sa’ye gelince:
      “-Yâ Resûlallâh! Reyhâne, Müslüman oldu!”dedi.
Resûlullâh (s.a.v), Reyhâne’nin bu hareketine çok sevindi. Reyhâne, Selmâ hatunun evinde bir âdet görme süresi kaldı ve temizlendi.
Hz.Reyhâne der ki:
“-Resûlullâh, esir kadın ve çocukları, Müslümanlara bölüştürdükten sonra, benim yanıma geldi. Kendisinden çok utandım. Beni, yakınına çağırıb önüne oturttu.
      “-Eğer, Allâh ve Resûlü’nü tercih edersen, Resûlullâh, seni, kendi-sine zevce olarak alacaktır!”buyurdu.

Ben: Allâh ve Resûlü’nü tercih ediyorum!”dedim.
Müslüman olduğum zaman, Resûlullâh, beni azad edib zevceliğe kabul buyurdular, ve öteki kadınlarında olduğu gibi, bana da, on iki ukiye bir neşş mehir verdi. Benimle, Ümmü’l Münzir’in evinde evlendi. Öteki zevcelerinde olduğu gibi, banada, yanıma gelme günü ayrıldı. Ben de onlar gibi perde arkasına alındım!” 1
Başka bir görüşte ise şöyle anlatılır:
Kurayza Oğulları savaşı sonrası Resûlullâh (s.a.v) Reyhâne’yi “Safi” ğanimette Resûlullâh’ın payı olarak seçti, ve Ümmü’l-Münzir Selmâ bint-i Kays’ın evine götürülmesini emretti. Reyhâne orada bir ay kadar kaldıktan sonra, Resûlullâh onunla görüşmeye gitti. Reyhâne utancından görünmek istememesi üzerine Resûlullâh (s.a.v), onu çağırdı ve Müslüman olduğu taktirde kendisiyle evleneceğini söyledi. Reyhâne bu teklifi kabul edince Resûlullâh onu âzad etti ve diğer eşlerine verdiği gibi ona da 12 ukiyye gümüş vererek Hicri 5. yılın Zilhicce ayında Miladi 627. yılın Mayıs ayında kendisiyle evlendi.
Resûlullâh (s.a.v)’ın onun mehir olarak hürriyetini bağışladığı da zikr edilmiştir. Reyhâne’nin bir süre sonra Resûlullâh’ı diğer hanımlarından çok aşırı şekilde kıskandığı, bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v) onu ric’i talâkla boşadığı, ancak Reyhâne’nin bu duruma çok üzülmesi üzerine onu tekrar nikâhına aldığı kaydedilmektedir.

Zayıf olduğu belirtilen bir başka rivâyete göre ise; Reyhâne câriye olarak kalmış ve İslâm dinini hiç benimsememiştir.
Doğrusu Reyhâne Hicri 10. Miladi 632 yılında Resûlullâh (s.a.v), Vedâ Haccı’ndan döndükten sonra Medine’de vefat etti. Cenaze namazını bizzat Resûlullâh (s.a.v) kıldırmıştır. Reyhâne annemizi, Cennetü’l-Baki mezarlığına da Resûlullâh (s.a.v) bizzat kendisi defnetmiştir.

Burada çok önemli bir hususa değinmemiz gerekmektedir. Malum olduğu üzere, Hz.Cüveyriye validemiz, Mustalık Oğulları Ğazvesi’nde, Safiyye validemiz ise Hayber Ğazvesi’nde savaş sonrasın da esir olarak alınmıştı. Normal şartlarda onlarında statüsü de cariyelik idi. Peki neden bu iki hanımefendi validelerimiz cariye olarak sayılmazda, Reyhâne ve Mâriye validelerimiz cariye olarak sayılır?
El cevab: Bunun nedeni ise şudur; Resûlullâh (s.a.v), Cüveyriye ve Safiyye validelerimizi önce azad etmiş, hürriyetlerine kavuşturmuş; sonra onları nikahı altına almıştır. Ama Reyhâne ve Mâriye validelerimizi ise bazı özel nedenlerden dolayı bir müddet cariye statüsünde bırakmıştı. Bu konuda rivâyetler farklı olsada Reyhâne validemiz kendi isteği ile cariye olarak kalmış, Mâriye validemiz ise oğlu İbrahim’i dünyaya ğetirdikten sonra Ümmü Veled statüsüne kavuşmuş hürriyetini elde etmişti. Daha geniş bilgi için, merhum Muhammed Hamidullah’ın, Muhammed İslâm Peyğamberi adlı eserine bakınız. 3
Yaptığımız araştırmada ise şu gerçeği gördük; Babası diye söylenen Şem’un ise Ebû Reyhâne adındaki kişi ezdi kabilesine mensub olan başka bir sahabedir. Oysa ki; Reyhâne validemizin, Beni Kurayza veya Nadir Oğullarından olduğu açıktır. Reyhâne validemizin babası o günlerde eğer sağ olsaydı mutlaka kızı ile ilgili bir tavrı, onunla ilgili bir bahis söz konusu olmaz mıydı? Kaldı ki, İbn-i Hacer el-Askalani, el-İsabe adlı eserinde, sadece isminin ve künyesi ile birlikte Şem’un Ebû Reyhâne diye ondan bahs eder. Reyhâne validemizin babası dır diye hiç bir ifade kullanmaz.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun.
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Advert
 Yandex.Metrica