Advert
Advert
Bu haber 11 Şubat 2019 15:47:07 Tarihinde eklenmiştir. 430 Defa Okundu.

​Mankurt Nedir? Mankurt Nasıl Yapılır?

​Mankurt Nedir? Mankurt Nasıl Yapılır? Saçlarını kazıtarak mankurt yapılan insanlar neslini ve ailesini unutup onu mankurtlaştıranlara itaat ediyor.

​Mankurt Nedir? Mankurt Nasıl Yapılır?

Mankurt - Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde bahsedilen bilinçsiz köle. Mankurt haline getirilmek istenen kişinin başı kazınır, başına ıslak deve derisi sarılır ve böylece elleri kolları bağlı olarak Güneş altında bırakılır. Deve derisi kurudukça gerilir. Vikipedi 

Dünya tarihine ve edebiyatına yön veren çok zengin sözlü ve yazılı kültür unsurlarına sahip olan Türkler, göçler, savaşlar ve ticari ilişkiler neticesinde birçok kavimle etkileşim içinde
bulunmuşlardır. 
Bu etkileşim sonucunda henüz yazının bulunmadığı devirlerde zengin bir sözlü kültür halkın dilinde boydan boya, nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Sözlü kültür ürünlerinden efsaneler ve destanlar ayrı bir öneme sahiptir. 
Destanlarda yer alan ağaç, ışık, kurt vb. gibi motifler destanların kilit noktalarını oluştururlar. Bu motiflerden kurt motifi, Türklerin yaradılışı ve soylarının devamını sağlamasıyla ilgili anlatılan efsanelerin varlığı dolayısıyla ayrı bir öneme sahiptir.
Çin kaynaklarına göre kurttan türeyiş efsanelerinden ilki hakkında şu hikâye rivayet edilir: Wu-Sun’ların batı sınırında küçük bir devlet varmış. Hun hükümdarı Wu-Sun kralına
taaruz etmiş ve Kun-mo’nun babası olan bu kralı öldürmüş. 
 

Kun-mo da o sıralar çok küçükmüş. 


Hun hükümdarı ona kıyamamış, onu sağ bırakmış. Çocuğun etrafında bir dişi kurt dolaşmaya başlamış. Kurt çocuğu emzirdikten sonra oradan uzaklaşmış. Bütün olan biteni gören Hun hükümdarı çocuğun kutsal bir yavru olduğunu anlamış ve çocuğu büyütüp Wu-sun kralı yapmış. Orta Asya’daki ilk kurt efsanesi bu şekilde ortaya çıkmıştır (Ögel, 2003: 14).

Türk kabilelerine genel ad olarak Kao-çi adını veren Çinliler. Kao-çilerin yani Türklerin kurttan türedikleriyle ilgili anlattıkları bir başka efsaneye göre, Kao-çi hakanının iki kızından
küçüğü kurt ile evlenir. Dolayısıyla Kao-çi halkı bu kurtla kızın çocuklarından türemiştir (Ögel, 2003: 17-18).

Göktürklerin kendi soylarına ait inanışlarıyla, devlet kurmadan önceki tarihlerini aydınlatıcı hususiyetler taşıyan iki destan bulunur. Biri “Bozkurt”, diğeri “Ergenekon” destanıdır. Bozkurt destanının esası, yok olma felaketine uğrayan Göktürk soyunun yeniden dirilip çoğalmasında bir bozkurdun anne kurt olarak vazife görmesidir (Banarlı, 1987: 24). 

Türkler Ergenekon’dan çıktıkları vakit Göktürklerin padişahı, kağan soyundan Börte Çene idi. Börte Çene, Moğolcada “bozkurt” demektir. Böylelikle kurt sembolü ve anne kurt aradan geçen
zamanın uzunluğuna rağmen unutulmamıştır (Banarlı, 1987: 26-27).

Göktürk çağında kurt bir totemden ziyade kutsal bir sembol halini almıştı. Göktürklerin kendi bayraklarının başına bir kurt heykeli koymalarının sebebi de bu idi. Kurt başlı sancaklar, Göktürk devletinin yıkılışından sonra da unutulmamış ve Çin imparatorlukları, mesela Türgeşler gibi Türk kavimlerine kağanlık unvanları verecekleri zaman kurt başlı bir bayrakla bir davul vermeyi de unutmamışlardı. Yakut masallarında ise kutsal ruhların 9 oğullarının hepsi de kurda benzetilirdi (Ögel, 2003: 40-41). 281 Samet AZAP


Kök-Börü, yani “Gök-kurt” büyük hükümdarların kudretini göstermek için kullanılan bir sıfat idi. Mesela Manas Destanı’nda Kırgızların Orta-Yüz reisi Kökçö’nün oğlu ile ManasHan’ın oğullarına, konuşma sırasında hep “Kök-Börü sultanım” denirdi. Manas’ın karısı Kanıkey Hatun da bir gece yatarken çok güzel bir rüya görmüştü. Rüyasının yorumu için şöyle demişlerdi: “Kök yal töböt börü” yani “bu çocuk gök yeleli korkunç bir kurt” gibi olacak (Ögel, 2003: 49). Gök yeleli kurt motifi Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan’a yol gösteren kutsal bir rehber olarak geçmektedir: “…gün doğarken Oğuz Kağan’ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. 

O ışıktan gök tüylü, gök yeleli bir erkek kurt çıktı. O kurt Oğuz Kağan’a söz söyledi dedi ki: “Ey Oğuz! Sen Urum üzerine atlanmak dileğindesin. Ben senin hizmetinde yürümek istiyorum.” dedi. Oğuz Kağan ve Ordusu Gök yeleli kurdu takip ettiler” (Banarlı, 1987: 19).
Oğuz Kağan destanındaki bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere kurt Türklerce bir rehber, yol gösterici olarak kabul edilmiştir. Kırgızlarda cins, güzel ve cesur atlara da Kök-Börü, yani “Gök-Kurt” adları veriliyordu (Ögel, 2003: 49). 

Yine Kırgız edebiyatında Manas Han tarif edilirken, “Börü köstü ku murut” yani “Kurt gözlü, kır bıyıklı” Manas’ın okları için de, “Börü tildi çal yiba”, yani “kurt dilli kır
ok” (Ögel, 2003: 50) deniyordu.
Bahaeddin Ögel’e göre, Altay dağlarında “Kurt Dağı” adını taşıyan birçok zirve vardır. Attilla’nın yüzünü de kurda benzetenler vardı. Altayların doğusunda yaşayan Bersit kabilesi de kendilerinin kurttan türediklerine inanırlar ve bunun gerçek olduğunu da iddia ederlerdi (Ögel,2003: 44).
Cengiz-nâme destanında Alango’nun, Duyın Bayan’ın ölümünden sonra semavi kurtla çiftleşip Cengiz’i doğurması, kurt motifinin ve kurttan türeme anlayışının bir tezahürü olarak yorumlanmalıdır (Şişman, ????: 32). 
Cengiz-nâme’nin Başkurt rivayeti olan nüshada da “Başkurt kabilelerini teşkil eden Yurmatı, Kıpçak, Kanglı, Kıtay, Tamgan gibi muhtelif boylara tamga, ağaç, kuş, uran (savaş parolası) veren şu Gök Börü oğlu Cengiz Han’dır.” şeklinde bir ifade geçmektedir (İnan, 1998: 72). Anadolu’daki halk inançlarında da ulu zatların kurt donuna girebildiğini gösteren örnekler vardır. Ayrıca destanlardaki “Kurt Ana” ve “Kurt Ata” kavramlarını don değiştirme ile izah eden çalışmalar da vardır (Kalafat, 2009: 159). 

Destanlar, efsaneler ve masallardan başka, Türk tarihi ve edebiyatı için vazgeçilmez kaynaklar olan Orhun abideleri, Dede Korkut Hikâyeleri ve Kutadgu Bilig’de de kurt motifinin
geçmesi, kurdun Türk tarihine ve edebiyatına ne derece nüfuz ettiğini gösterir. Orhun abidelerinde kağanın askerlerinin kurt gibi düşmanlarının koyun gibi olduğu söylenir (Ergin, 2005: 38). 
Yorum Yap
Kültür
75 Tane İngilizce Komik Sözler ve Türkçe Anlamları
75 Tane İngilizce Komik Sözler ve Türkçe Anlamları
75 Tane İngilizce Komik Sözler ve Türkçe Anlamları, Bu komik kelimeler ve anlamları topluluğudur. Onları her gün kelime hazinene ekle ve günlük yaşamı biraz daha eğlenceli hale getir. En sevdiğiniz komik kelimeyi yorumlara ekleyin!
Şu 10 Madde Ruh İkizini Bulmaya Yardımcı Olur
Şu 10 Madde Ruh İkizini Bulmaya Yardımcı Olur
Çoğu insan ile sonsuza dek sürdüremezsin: “Ruh eşini” bulmak için bir “öğretmen” e ihtiyacın yok, Seni ruh ikizin ile eşleştiren 10 madde, Şu 10 Madde Ruh İkini Bulmana Yardımcı Olur
​Mankurt Nedir? Mankurt Nasıl Yapılır?
​Mankurt Nedir? Mankurt Nasıl Yapılır?
​Mankurt Nedir? Mankurt Nasıl Yapılır? Saçlarını kazıtarak mankurt yapılan insanlar neslini ve ailesini unutup onu mankurtlaştıranlara itaat ediyor.
Sömestre Tatilinde Şanlıurfa'nın Tercih Edeceği ​Çocuk Dostu Olan 12 Tatil Yeri
Sömestre Tatilinde Şanlıurfa'nın Tercih Edeceği ​Çocuk Dostu Olan 12 Tatil Yeri
Sömestre Tatilinde Şanlıurfa'nın Tercih Edeceği ​Çocuk Dostu Olan 12 Tatil Yeri, Termal oteller ve şehir otellerinin yanı sıra bünyesinde çocuklara özel pek çok aktivite barındıran büyük tesisler.
Karacadağ Kayak Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Karacadağ Kayak Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardinlilerin uğrak kayak merkezi haline gelen Karacadağ ziyaretçi akınına uğruyor. Yoğun kar yağışı bölgeyi cazip hale getirdi.
​Şanlıurfa’da Şu 6 Şeyi Asla Yapmayın
​Şanlıurfa’da Şu 6 Şeyi Asla Yapmayın
​Şanlıurfa’da Şu 6 Şeyi Asla Yapmayın , Keyifli bir Şanlıurfa tatili planlıyorsan, bölgeyi tanıman adına uyarıda bulunuyoruz, Şanlıurfa'da şu 6 şeyi asla yapmayın.
Araf 2: Cin Bebek Doğuyor Filmi
Araf 2: Cin Bebek Doğuyor Filmi
Araf 2: Cin Bebek Doğuyor Filmi , Birbirini çok seven ve mutlu bir evlilikleri olan Kübra ve Ahmet’in hayatları anlam veremedikleri olaylar nedeniyle kabusa dönüşür
​7.6 İmdb Puanı İle, Mid90s 90 lı Yıllar Filmi
​7.6 İmdb Puanı İle, Mid90s 90 lı Yıllar Filmi
​7.6 İmdb Puanı İle, Mid90s 90 lı Yıllar Filmi , IMDB: 7.6 olan Mid90s 90 lı Yıllar Filminin türü komedi ve dram'dır. 2018 yapımı olan dram filminin, Yönetmenliğini Jonah Hill,üstlenmiştir.
Sanal Flört Kesinlikle Haramdır Diyen Nihat Hatipoğlu Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sanal Flört Kesinlikle Haramdır Diyen Nihat Hatipoğlu Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ünlü ilahiyatçıdan sanal flört tartışmalarına son nokta, Nihat Hatipoğlu Flört kesinlikle haramdır, 'Like'ların hesabını vereceksiniz. Sanal Flört Kesinlikle Haramdır Diyen Nihat Hatipoğlu Sosyal Medyada Gündem Oldu
​Fethi Sekin Şehadetinin 2. Yılında Anıldı
​Fethi Sekin Şehadetinin 2. Yılında Anıldı
İzmir'deki PKK'lı hainlerin saldırılarını son anca fark edip müdahale eden Kahraman Şehid Polis Fethi Sekin şehadetinin 2. yılında anıldı.
Erçetin Hayranları ile Düet Yaptı
Erçetin Hayranları ile Düet Yaptı
Ünlü Sanatçı Candan ERÇETİN Başarılı sanatçı Candan Erçetin Kerki ve Solfej tarafından düzenlenen güz konserleri kapsamında Bursa Açıkhava Tiyatro’da sahne aldı.
​Merakla Beklenen Çiftlik Bank Tosun Firarda Çekimlerin Başlandı
​Merakla Beklenen Çiftlik Bank Tosun Firarda Çekimlerin Başlandı
Çiftlik Bank olayını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak olan “Çift’lik Bank Tosun Firarda” sinema filminin çekimleri Kıbrıs’ta başladı.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:37
Güneş
06:59
Öğle
12:46
İkindi
15:49
Akşam
18:20
Yatsı
19:35
Advert
 Yandex.Metrica