Advert
Advert
Personel Alımları
Bu haber 07 Ocak 2019 14:02:30 Tarihinde eklenmiştir. 932 Defa Okundu.

Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd

İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.

Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd

Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd Kimdir?

Baba Adı : Urve bin Mes’ûd, bin Muatteb,
Anne Adı : Meymune bint-i Ebû Süfyân,
Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Tâif doğumludur.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
Eşleri : Habibe bint-i Ubeydullah, bin Cahş.
Oğulları : Bilgi yok.
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Bilgi yok.
Muhacir mi Ensar mı : Hicret edemedi.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Dâvûd bin Urve bin Mes’ûd bin Muetteb bin Mâlik bin Kâ’b bin Amru bin Sa’d bin Âvf bin Sekıf bin Munebbih bin Bekr bin Hevazin bin İkrime bin Hasafat bin Kays bin Âylan es-Sekafi dir.
Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
Kimlerle Akraba idi : Ümmü Habibe (r.a)’nın bacısı Kureybe’nin oğlu, ve damadı, Resûlullâh’ın üvey kızı Habibe’nin kocası, ve damadı, meşhur sahabe Urve bin Mes’ûd’un oğlu, Ebû Süfyân’ın torunudur.

 

Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd Hayatı:


İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur. Mekkeli müşrikler, Resûlullâh (s.a.v)’in getirmiş olduğu İslâm nizamını kendi ğururlarına yediremedikleri için sık sık şöyle derler di:
Nübüvvet ve Risalet Mekke’den Velid bin Muğire’ye veya Tâif’te beni Sakıf Kabilesinin ulu Reisi Urve bin Mes’ûdü’s-Sekafi’ye gelseydi, tereddüt etmezdik dedikleri iki kişiden biri olan Urve bin Mes’ûd Tâif in en zengini ve büyük reisi idi. Simaca Hz.İsâ (a.s)’ı andırırdı.
 

Hicreti:

Hicri altıncı yılının Zilkade ayında Hudeybiye Musalahası esnasında Urve bin Mes’ûd henüz müşrik idi ve Mekke’de bulunuyordu. Mekkeli müşriklerle Resûlullâh (s.a.v) arasında elçiler gidip geliyor ve bir netice elde edılemiyordu. Bu esnada Urve bin Mes’ûd Mekkelilerden izin alarak gidip Resûlullâh (s.a.v) ile görüştü. Kendi arkadaşlarının yanına döndüğü zaman onlara:
Arkadaşlar! Yemin ederim ki, bir çok krallara elçi olarak gittim. Kayser’e, Kisra’ya ve Necaşi’ye gittim. Fakat, Ashabı’nın Muhammed’e gösterdiği saygı kadar hiçbir millet kendi kırallarına saygı göstermiyor. Onlar bütün varlıklarıyla Peyğamberlerinin emrine amade bekliyorlar. Peyğamberleri onlara bir şey emrettiğinde hemen yerine getiriyorlar. Konuşurken yanında seslerini kısıyorlar. Saygıları sebebiyle O’na dikkatle bile bakamıyorlar
Hudeybiye anlaşması imzalandıktan iki yıl sonra İslâm ordusu Mekke şehrini feth ettikten sonra Beni Hevazin ile Beni Sakıf aralarında ittifak yaparak Beni Sa’d kabilesini de aralarına alıb bin kişilik bir ordu ile Huneyn’de İslâm ordusunu karşıladı. Hicretin sekizinci yılında yapılan bu büyük savaşta İslâm ordusu ğalib gelince Beni Hevazinliler den bir ğrub la, Beni Sakıflılar Tâif’e kaçtılar. Resûlullâh (s.a.v), tekrar toplanmamaları için Tâif’e hareket ederek burasını muhasara etti.
Fakat bir müddet sonra Tâif kalesinin muhteşem ve muhkem oluşu nedeni ile bu muhasaradan vaz geçti ve Medine’ye geri döndü.
Resûlullâh (s.a.v), Tâiflileri kuşattığı sıralarda Urve bin Mes’ûd ile Âylan bin Seleme, Tâif’i savunmak için Debbabe Mancınık vesaire yapma sanaatını öğrenmek üzre Cüreş’te bulunuyordu. Cüreş, Yemen’in Mekke tarafında geniş bir şehir’dir. Resûlullâh (s.a.v) Tâif’den Ayrıldıkdan sonra Urve bin Mes’ûd Tâif’e geri dönmüş. Bir müddet, Debbabe büyük küçük mancınıklar yapmakla uğraşmış, nihayet, Allâh, onun kalbine İslâmiyet sevgisini düşürmüştü.
Urve bin Mes’ûd (r.a), hicretin dokuzuncu yılı Rebiül’evvel ayında Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’in yanına geldi, Müslüman oldu. Resûlullâh (s.a.v), onun Müslüman oluşuna çok sevindi. Urve bin Mes’ûd Medine’de Hz.Ebû Bekr’in evine inmişdi. Muğire bin Şu’be amcasını kendi evine götürünceye kadar onun yanını bırakmadı. Zira, Muğire bin Şu’be, Urve bin Mes’ûd’un yeğeni idi.

 

Urve bin Mes’ûd Şöyle dedi:

Yâ Resûlallâh Bana izin ver de kavmimin yanına gidib onları İslâm dinine dâvet edeyim. Vallâhi ben gelib geçmiş dinler içinde bunun gibisini görmedim. Ben, ashab ve kavmimin yanına öyle hayırlı bir varışla varacağım ki, hiçbir zaman hiçbir kimse kavmına benim kavmime varışım gibi varmayacaktır dedi.
Resûlullâh (s.a.v), Tâif halkının öteden beri onurlanıb büyüklenıb Müslümanlıkdan kaçındıklarını bildiği için:
Onlar seni öldürürler buyurdu.
Urve bin Mes’ûd (r.a) ise şöyle dedi:
Yâ Resûlallâh Ben, onlara öz evlatlarından daha sevgiliyimdir
Gerçektende Urve bin Mes’ûd, Tâif halkı içinde sevilir, sayılır, sözü dinlenir bir zat idi. Onu Kureyş müşrikleri de böyle kabul ediyorlardı. Kûr’ân-ı Kerim’de açıklandığına göre Kureyş müşrikleri:
Bu Kûr’ân iki şehrin büyüklerinden birine büyük bir adama indirilmeli değilmiy di demişlerdi.
İki memleketten birisi Mekke, diğeri Tâif’di. Kureyş müşriklerinin büyük adamlardan maksatları’da Mekkede ki, Velid bin Muğıre ile Tâif’deki Urve bin Mes’ûd gibi kişilerdi. Urve bin Mes’ûd, simaca Hz.İsâ’yı andırırdı. Urve bin Mes’ûd, Tâiflileri İslâmiyete dâvet için izin verilmesi hakkındaki dileğini tekrarladı.
Resûlullâh (s.a.v) yine buyurdular ki:
Onlar seni öldürürler Onlar seni öldürürler Diye korkuyorum
Urve bin Mes’ûd:
Yâ Resûlallâh! Onlar beni uykuda bulsalar uyandırmaz uyandır-maya dahi kıyamazlar dedi.
Yanlarına gitmek için üçüncü kez yine izin istedi. Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v)’de:
Eh, gitmek istiyorsan git buyurdular.
 

Tâif’e Yolculuğu:

Urve bin Mes’ud, içlerindeki mevkii dolayısıyle Tâıf’lilerin kendisine aykırı davranmayacaklarını karşı koymayacaklarını umuyordu. Urve bin Mes’ûd kalkıb Tâif’e doğru yola çıktı. Beş gün gittikden sonra akşamleyin kavmine ulaştı hemen evine girdi. Tâıf’liler, Urve’nin Rabbe putuna (Lat putuna) uğramadan onu ziyaret etmeden evine girişinden hoşlanmadılar. Ondan kuşkulandılar.
Sonra da kendi kendilerine:
Yolculuk hali onu bundan alıkoymuş olabilir dediler.
Sakıf kavmi, Urve’nin evine kadar geldiler. Onu, câhiliye ve müşriklik devrinin selâmı ile selâmladılar. Urve bin Mes’ûd, onlara karşı müşriklik selâmını tanımayan ve ondan hoşlanmayanların ilki oldu:
Bana, Esselâmu âleyküm Diyerek Cennetliklerin selâmını vermenizi size tavsiye ederim dedi. Sonrada onları Müslümanlığa dâvet etti.

 

Kavmine Hitabı:

Ey kavmim! Siz, beni herhangi bir kötülükle suçlaya bilir misiniz Siz, benim soy sopça en seçkininiz servetçe en zengininiz cemaatçada en güçlünüz olduğumu biliyorsunuz değil mi Beni İslâmiyete girmeye sevk eden ancak başkalarının göremediği şeyi benim onda görmüş olmamdır. Geliniz öğütümü dinleyiniz Bana aykırı davranmayınız! Vallâhi, benim size getirib sunduğum şeyden daha üstününü hiçbir elçi kavmine getirib sunmamıştır dedi.
Fakat, Sakif’ler ona hakaret ettiler, onun çevresini sardılar.
Lat’a and olsun ki, zaten senin Rabbe’ye yaklaşmadığın ve onun yanında saçlarını kazıtmadığın zaman, senin dininden ayrılmış olduğun bizim içimize doğmuşdu dediler.
Urve bin Mes’ûd (r.a), onlara karşı yumuşak davrandı. Tâifliler ise; toplanıb onun hakkında yapacakları şeyı kararlaştırmak üzre yanından ayrıldılar. Urve bin Mes’ûd, tanyeri ağarmağa başladığı zaman köşkünün üzerine çıktı namaz için ezan okudu. Allâh’dan ğayri ilâh olmadığını ve Muhammed’in Resûlullâh olduğuna şehâdet etti. Kendisinin Müslüman olduğunu açıkladı. Tâif halkı olan Sakıfları İslâmiyete davet etti.
Sakıflar her köşeden ona doğru vardılar. Her tarafdan oka tuttular. Beni Mâliklerden, Beni Salim bin Mâlik’in kardeşi Evs bin Âvf’ın attığı ok Urve’ye isabet etti. Oku, Ahlaf’dan Beni Attab bin Mâlikler den Vehb bin Câbir adındaki kişinin attığıda sanılmıştır.
Urve bin Mes’ûd’da Ahlaf’dan yani, Sakıfların diğer kabilesinden idi. Atılan ok Urve’nin bilek damarını kesti. Kan durdurulamadı. Okun Evs bin Avf tarfından atıldığı gerçekleştiği için, Âylan bin Seleme, Kinâne bin Abdiyalil, Hâkem bin Amr, ve Ahlaf’ın diğer ileri gelenleri silahlandılar. Çarpışmak için yığınak yaptılar.
Yâ, Beni Mâliklerin reislerinden on kişi öldürüb Urve bin Mes’ûdun öcünü alacağız, ya da, en son ferdimize kadar öleceğiz dediler.
Urve bin Mes’ûd’a ölmeden önce:
Kanın hakkında ne yapılmasını uygun görüyorsun diye soruldu.
Urve bin Mes’ûd iki tarafın yapmağa kalkıştıkları şeyı görünce kendi kavim ve kabilesine:
Sakın, benim yüzümden çarpışmağa kalkmayınız Çünki, ben bu hususta aranız düzelsin diye kanımı bağışlamış bulunuyorumdur! Bu bir şerefdir ki, yüce Allâh beni bununla şereflendirmişdir. Bu bir şehidlik dir ki, bunu bana Allâh göndermiş dir! Ben şehâdet ederim ki, Muhammed Allâh’ın Resûlü’dür O, sizin beni böyle öldüreceğinizi bana önceden haber vermişdi dedi,
Sonrada yakınları olan cemaate:
Resûlullâh (s.a.v)’in yanında şehid olub yanınızdan ayrılmadan önce
Tâif dışına gömülmüş bulunan şehidlerin yanına benide gömmenızden başka hakkımda yapacağınız hiç bir şey yoktur dedi.

 

Urve bin Mes’ûd’un vâsiyeti:

Urve bin Mes’ûd’un vâsiyeti üzerine, onu Tâif şehidlerinin yanına gömdüler. Urve’nin şehid edildiği haberi erişince, Resûlullâh (s.a.v):
Onun kavmi ile olan hali, Yasin sahibinin kavmi arasındaki haline benzer Yâsin sahibi kavmını yüce Allâh’a imana dâvet etmişti de, kavmi onu öldürmüşlerdi. Hamd olsun O Allâh’a ki, Ümmetim’ın içinde Yâsin sahibi gibi birini bulundurdu deyib, Yâsin Sûresi’nden ayetler okudu.
Ebû Hüreyre’nin naklettiği Mirac hadisinde ise Resûlullâh (s.a.v):
Mirac gecesi baktım ki, Meryem oğlu İsâ ayakta namaz kılıyor. İnsanlar içinde ona en çok benzeyen Urve bin Mes’ûd es-Sekafi’dir
İşte böyle bir babanın oğlu olan Dâvûd bin Urve, bin Mes’ûd (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın hanımlarından Ebû Süfyân’ın kızı Ümmü Habibe annemizin Habeşistan’da dünyaya gelen ve babasının mürted olub daha sonra o minval üzere ölmesiyle yetim kalan, ve kısa bir müddet sonra da annesi Ümmü Habibe’nin Resûlullâh (s.a.v) ile evlenmelerinden dolayı, Fahr’ı-Kâinatın himayesi ve terbiyesi altında yetişen, üvey kızları Habibe bint-i Ubeydullâh ile Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatlarından sonra Medine’de evlenmişlerdir.
Davûd bin Urve, bin Mes’ûd es-Sekafi (r.a) hakkında bundan fazla bilgi bulunmamaktadır.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:26
Öğle
12:42
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:07
Advert
 Yandex.Metrica