Advert
Advert
Bu haber 05 Ocak 2019 12:40:16 Tarihinde eklenmiştir. 1869 Defa Okundu.

Sahabe Cülâs Bin Süveyd

Cülâs bin Süveyd, bin Sâmit, el-Ensâri, Evs kabilesine mensubdur. İlk zamanlar da Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen, İslâmiyet’i benimsememiş ve diğer münafıklarla birlikte İslâm’ın âleyhinde bulunmuştur.

Sahabe Cülâs Bin Süveyd

Cülâs Bin Süveyd  Kimdir?


Baba Adı : Süveyd bin es-Sâmit bin Hâlid.
Anne Adı : Ümmü Cülas Amire bint-i Amr.
Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
Eşleri : Bilgi yok.
Oğulları : Bilgi yok,
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Bilgi yok.
Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dandır.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Cülâs bin Süveyd bin es-Sâmit bin Hâlid bin Âtiye bin Havt bin Habib bin Âmru bin Âvf bin Mâlik bin el-Evs el-Ensâri el-Evsi, sonra Beni Âmr bin Âvf’lar’dandır.
 Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi : Hâris bin Süveyd’in kardeşidir.

Cülâs Bin Süveyd Hayatı:


Cülâs bin Süveyd, bin Sâmit, el-Ensâri, Evs kabilesine mensubdur. İlk zamanlar da Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen, İslâmiyet’i benimsememiş ve diğer münafıklarla birlikte İslâm’ın âleyhinde bulunmuştur. Nitekim Tebük Seferi’nde imanı zayıf bazı kimseleri, Hırıstiyanların çok güçlü olduğu propağandasıyla bu sefere katılmamaya ikna etti. Tebük’te nâzil olan ve bu savaşa katılmayanları kınayan âyetleri kast-ederek:
Muhammed’in Medine’de kalan kardeşlerimiz hakkında söylediği doğru ise biz eşeklerden de beter olalım dedi.
Bu sözler üzerine üvey oğlu Umeyr bin Sa’d ile aralarında ciddi bir tartışma geçti ve Umeyr, Resûlullâh (s.a.v) hakkındaki sözlerini ona bildi-receğini söyledi; sonra da Resûlullâh’a giderek Cülas’ın sözlerini nakletti. Resûlullâh (s.a.v), Cülâs’ı yanına çağırttı. Umeyr’in anlattıklarına karşi bir diyeceği olup olmadığını sordu. Cülâs böyle bir söz sarfetmediğini, Umeyr’in yalan söylediğini iddia etti. bunun üzerine Cenâb-ı Hakk’a yal-vararak kimin yalan söylediğine dair âyet indirmesini niyaz etti. bir müddet sonra nâzil olan âyet:
Onlar, kötü bir şey söylemedik, diyerek Allâh’a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler. İslâm dinine geldikten sonra yine kâfirlik ettiler. O başarılı olamadıkları cinayeti kurdular. Oysa intikam almaya kalkmaları için Allâh’ın kendilerini Resûlü ile ilâhi lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebeb de yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur; yok yan çizerlerse Allâh onları dünya ve ahiret’te acı bir azaba uğratır ve yer yüzünde onlar için ne koruyacak, ne yardım edecek kimse bulunmaz
Münafıkların Resûlullâh (s.a.v) aleyhindeki tutumlarından vazgeçerek tövbe etmelerinin kendileri için daha iyi olacağını bildirdi.
Cülâs bin Süveyd, suçunu itiraf ederek tövbe etti, ve samimi bir Müslüman oldu. Ondan herhangi bir rivâyetin gelmediği anlaşılmaktadır.
 

Âl-i İmrân sûresinin 89. âyeti nâzil olması:


Cülâs’ın kardeşi Hâris bin Süveyd bir ara irtidad ederek Mekke’ye kaçmıştı. Sonraları yaptığına pişman olup Medine’ye döndü. Ancak yakalandığı takdirde öldürüleceği korkusuyla şehre giremediği için Medine yakınlarında bir yerde saklandı ve Cülâs’a haber göndererek Resûlullâh’dan af dileyeceğini, kabul etmediği takdirde uzaklara kaçacağını bildirdi ve ondan aracı olmasını istedi. Bunun üzerine Cülâs Resûlullâh’dan kardeşi için af diledi. Bu hadise dolaysıyla tövbe edenlerin bağışlanacağına dair Âl-i İmrân sûresinin 89. âyeti nâzil oldu.
Ancak onun arkasından tevbe edip, (salâha girenler) kendilerini düzeltenler başka;çünkü Allâh çok bağışlayan ve esirgeyendir

Cülâs bin Süveyd’in vefâtı:


Cülâs bin Süveyd’in vefât tarihi bilinmemektedir.
Kardeşi Hâris bin Süveyd daha sonra cahiliye dönemindeki Buas Savaşı’nda babasını öldüren Mücezzir bin Ziyad’ı Uhud Şavaşı sırasında intikam hırsıyla gizli katletmişti. Cebrâil (a.s) gelib bu olayı haber verdi ve onun Cahiliye adetiyle din kardeşini gizli öldürmesine karşılık kısas uyğulanmasını emretti. Resûlullâh (s.a.v) onun infazını gerçekleştirdi.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica