Advert
Advert
Bu haber 05 Ocak 2019 11:08:53 Tarihinde eklenmiştir. 428 Defa Okundu.

Câriye Bin Kudâme

Câriye bin Kudâme, Temim kabilesinin Beni Sa’d koluna mensub bir sahâbidir. Ona, “Ammü’l-Ahnef” denilir. Taberâni dedi ki: Ahnef, ona sayğısından amca diye seslenirdi. Çünkü, onların neseb silsilesi, ancak Sa’d bin Zeyd’de birleşiyorlar.

Câriye Bin Kudâme

Câriye Bin Kudâme


Baba Adı : Kudâme bin Mâlik.
Anne Adı : Bilgi yok.
Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 64.Miladi 683 yılında Basra’da öldü.
Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
Eşleri : Bilgi yok.
Oğulları : Bilgi yok,
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Bilgi yok.
Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : 4 tane.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Câriye bin Kudâme bin Mâlik bin Züheyr bin Hısn bin Rezâh bin Sa’d bin Buhayr bin Rabia bin Kâ’b bin Sa’d bin Zeydümenât bin Temim et-Temimi es-Sa’di.
Lakap ve Künyesi : Ona, Ammü’l-Ahnef denilir. Cüveyriye adı ile ve Ebû Kudâme, Ebû Yezid, Ebû Amr künyeleri ile, ve, el-Muharrik lakabıyla da anılmaktadır.
Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok
 

Câriye Bin Kudâme Hayatı:


Câriye bin Kudâme, Temim kabilesinin Beni Sa’d koluna mensub bir sahâbidir. Ona, “Ammü’l-Ahnef” denilir. Taberâni dedi ki: Ahnef, ona sayğısından amca diye seslenirdi. Çünkü, onların neseb silsilesi, ancak Sa’d bin Zeyd’de birleşiyorlar. İbn-i Sa’d onu, sahabeden olup Basra’da yerle-şenler arasında saydı. İbn-i Hatim, babasından naklen dedi ki:
Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır
Ahmed, Yahya bin Said ve bir başkası Hişam bin Urve, babası Ahnef, Câriye bin Kudâme’den rivâyet ederek dedi ki:
Resûlullâh (s.a.v)’e şöyle dedim:
Yâ Resulallâh! Bana kısa ber özlü bir tavsiyede bulun
Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurdu:
Öfkelenme
Câriye bin Kudâme, Cüveyriye adıyla ve Ebû Kudâme, Ebû Yezid, Ebû Amr künyeleriyle de anılmaktadır. Kendisine “el-Muharrik” yakan yanğın çıkaran lakabı da verilmiştir. Sahâbi oluşu hususunda bazı tered-dütler varsada bunların hiçbiri yerinde değildir. Çünkü Resûlullâh (s.a.v)’-den bizzat yukarıda anlatılan rivâyeti bulunmaktadır
 

Hz.Ömer’e yapılan suiaskt:Câriye bin Kudâme, Hz.Ömer’e yapılan suikaste şahid oldu. Kendi-sini daha çok Hz.Ali devri olaylarında gösterdi. Cemel Vak’ası’ndan önce Basra’da bulundu. Şehre ordusuyla gelen Hz.Âişe ile konuştu ve onu sert bir dille tenkid ederek bu hareketinden vaz geçirmeye çalıştı. Ancak bir sonuç alamadı. Cemel Vak’ası’nda kabilesi Beni Sa’d’ın savaştan uzak durmasına rağmen kendisi Hz.Ali’nin birlikleri arasında yer aldı.
 

Sıffın Savaşı:


Sıffın Savaşı’nda ise; kumandanı olduğu birliğin başarıya ulaşmasını sağladı. Hakem tayin edilmesi fikrini kabul ettiği anlaşılan Câriye bin Kudâme, Hakem olayı’ndan sonra da Hz.Ali (r.a)’e bağlılığını sürdürdü. Abdullah bin Abbas’ın güçlükle hazırladığı ordunun başına kumandan tayin edilerek Hâriciler’e karşı çetin savaşlar yaptı. Onun “el-Muharrik” lakabını almasına sebeb olan olay ise şöyle cerayan etmiştir.
Muâviye bin Ebû Süfyân, Hz.Ali (r.a) ile yapacağı savaşa taraftar toplamak üzere İbnü’l-Hadrami diye tanınan Abdullah bin Âmir el-Hadra-mi’yi Basra’ya gönderdiği zaman Hz.Ali’nin Basra âmili Ziyâd bin Ebih zor durumda kalarak Hz.Ali’den yardım istedi. Onun gönderdiği A’yen bin Dubey’a el-Mücaşii, Hâriciler tarafından tertiplenen bir suikast ile öldürüldü. Bu defa şehre Câriye bin Kudâme gönderildi. Basra’ya elli diğer bir rivâyette 500, 1000, 1500, muharible giren Câriye bin Kudâme, Abdullah bin Âmir’i bozğuna uğrattı ve onun yetmiş veya kırk kişiyle sığındığı evi içindekilerle beraber ateşe verdi.
Câriye bin Kudâme’nin Irak Basra’ya İbnü’l-Hadrami ile beraber Muâviye tarafından gönderildiği, fakat onun Basra’da Muâviye’den koptu-ğu rivâyeti doğru değildir. Ziyâd bin Ebih, bu başarısından dolayı Câriye bin Kudâme’yi Hz.Ali’ye:
Sâlih kul!”diye övmüş, buna karşılık Câriye de Fars bölgesinde çıkan karışıklığı bastıracak becerikli bir vali arandığı zaman Hz.Ali’ye Ziyâd bin Ebih’i tavsiye etmiş ve onun tayinini sağlamıştır. Bazı kaynakla-ra göre Fars bölgesindeki bu karışıklığın asıl sebebi, Câriye’nin Basra’da İbnü’l-Hadrami ile taraftarlarını diri diri yakmasının doğurduğu dehşet ve tepkilerdir
 

Câriye bin Kudâme son seferini:


Câriye bin Kudâme son seferini Miladi 660 yıllarında Büsr bin Ebi Ertât’a karşı Hicaz’ın Yemen bölgesinde yaptı. Muâviye bin Ebû Süfyân adına faaliyet gösteren Büsr ve taraftarlarının cezalandırılması için 2000 askerle bölgeye gönderildi ve giriştiği bu savaşta birçok yeri yakıp yıktı. Ya’kûbi ona: el-Muhârrik lakabının bu sebebden dolayı verildiğini belirtir. Hezimete uğrayarak kaçan Büsr bin Ertât’ı takib eden Câriye Mekke’ye geldiği zaman burada Hz.Ali’nin öldürüldüğü haberini aldı ve Mekke halkına, Hz.Ali taraftarlarının göstereceği halifeyi kabul edeceklerine dair yemin verdirdi.
Medine’ye gelince’de, şehir halkının Hz.Hasan bin Ali’ye biatını sağladı. Hz.Hasan’ın çok kısa süren halifeliğinden sonra Muâviye bin Ebû Süfyân iş başına geldiği zaman Câriye bin Kudâme’ye birçok ihsanda bulunarak aralarındaki eski anlaşmazlığı giderdi.
El-İsabe’de; Câriye bin Kudâme’nin Muâviye ile geçen bir kısası vardır. O kıssada şöyle geçer:
Muâviye ona dedi ki:
Ey Ebû Kundüs, ne hacetin varsa iste!”
Şu cevabı verdi
Halk evlerinde sefilane yaşıyor. Onlara bin iyiliğin dokunmuyor. Sana hep zenginler geliyor, fakirleri yüz üstü bırakıyorlar
Ölüm tarihi kesin olarak belli olmayan Câriye bin Kudâme Miladi 680-683 yılları arasında Basra’da öldü.
Çok cesur bir asker, sözüne güvenilir bir kimseydi. Temim kabilesi arasında oldukça mümtaz bir yeri vardı. Dört rivâyeti bulunduğu kayde-dilen Câriye’nin Resûlullâh (s.a.v)’den kısa ve özlü bir nasihat istediği Resûlullâh (s.a.v)’ın de ona:
Öfkelenme!”dediği, ikinci ve üçüncü isteklerinde de aynı cevabı aldığı bilinmektedir.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica