Advert
Advert
Bu haber 05 Ocak 2019 10:36:46 Tarihinde eklenmiştir. 334 Defa Okundu.

Câbir Bin Semûre Es-suvâi

Câbir bin Semûre es-Suvâi (r.a)’in doğum tarihi kesin belli değildir. Ancak Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Semûre bin Cünade bin Cündüb’dür Annesi ise: Sa’d bin Ebi Vakkas’ın bacısı Hâlide bint-i Mâlik bin Ebi Vakkas’dır. dolaysiyle Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a), ve kardeşlerinin yeğeni olurdu. Hicretten önce İslâmiyeti kabul ettiği zannedilmektedir. Ancak, hicretten sonraki faaliyetleri hakkında geniş bir bilgi yoktur.

Câbir Bin Semûre Es-suvâi

Câbir Bin Semûre Es-suvâi Kimdir?


 Baba Adı : Semûre bin Cünade, es-Suvâi.
 Anne Adı : Hâlide bint-i Mâlik bin Ebi Vakkas, Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a)’ın bacısıdır.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 74 Miladi 694 yılında Kûfe civarında Beşir beldesinde veya vilayetinde vefât etmiştir.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Hâlid, Abdullah, Talha, Selm.
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : 146 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Câbir bin Semûre bin Cunâde bin Cündeb bin Huceyr bin Zebbab bin Habib bin Suvâe bin Amr bin Sâ’sâa es-Suvâi’dir.
 Lakap ve Künyesi : Ebû Hâlid, Ebû Abdullah.
 Kimlerle Akraba idi : Sa’d bin Ebi Vakkas’ın yeğeni. Semûre bin Cünâde’nin oğludur.
 

Câbir Bin Semûre Es-suvâi Hayatı:


Câbir bin Semûre es-Suvâi (r.a)’in doğum tarihi kesin belli değildir. Ancak Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Semûre bin Cünade bin Cündüb’dür Annesi ise: Sa’d bin Ebi Vakkas’ın bacısı Hâlide bint-i Mâlik bin Ebi Vakkas’dır. dolaysiyle Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a), ve kardeşlerinin yeğeni olurdu. Hicretten önce İslâmiyeti kabul ettiği zannedilmektedir. Ancak, hicretten sonraki faaliyetleri hakkında geniş bir bilgi yoktur.
Resûlullâh (s.a.v)’in Hadice (r.a), ile evlenmeleri hususunu bizlere geniş bir şekilde rivâyet eden hadis-i şerifin başlangıcındaki sahâbi, Cabir bin Semûre’dir. Ayrıca, sâfların tertibinin nasıl olacağını bizlere nakleden de odur. Bunun yanında, Resûlullâh (s.a.v)’ın az konuşub çok dinlediğini- de rivâyet eden odur. Bu bakımdan Câbir bin Semûre, bizlere geçmişten oldukça güzel bazı tarihi olayları nakletmiştir.
Câbir bin Semûre (r.a), Benî Zühre’nin halifi yeminli anlaşmalısı idi. Babası; Semûre Cünâde bin Cündeb’de ashabdan dı. Bu itibarla baba oğul sahâbe den olmaktadırlar. Câbir bin Semûre (r.a), Resûlullâh (s.a.v) ile oturub kalkmayı çok severdi. Bu itibarla Mescid-i Nebevi’ye girdiği zaman bir kenara oturub, Resûlullâh (s.a.v)’ı dinler ve ondan duyduğu hadis-i şerifleri naklederdi.
Böylece 146 hadis-i şerif rivâyet etmiştir. Bunlardan ikisini Buhâri ve Müslim müştereken rivâyet etmiştir. Ayrıca sadece Müslim’de yirmi altı rivâyeti vardır. Sa’d bin Ebû Vakkâs, Hz.Ömer, Hz.Ali, Ebû Eyyûb gibi büyük sahâbilerden hadis rivâyetinde bulunmuştur. Babası Semûre bin Cünâde’den yaptığı rivâyetlerde vardır.
 

Simak bin Harb anlatıyor:


Câbir bin Semûre (r.a)’a:
Resûlullâh (s.a.v) ile oturup sohbet ediyor muydun dedim.
Evet çok! O güneş doğuncaya kadar sabah namazını kıldığı yerden kalkmazdı. Güneş doğunca kalkardı. Ashab konuşur ve cahiliye devrinde yaptıklarını anlatarak gülerlerdi. Resûlullâh’da sadece tebessüm ederdi
Simak bin Harb anlatıyor:
Câbir bin Semûre (r.a)’a:
Resûlullâh (s.a.v) ile oturuyor muydunuz dedim.
Evet! O, az konuşur ve az gülerdi. Bazen ashabı onun yanında şiir okurlar, Resûlullâh (s.a.v) kendileri ile ilgili bir şey söyleyince ashab güler Resûlullâh (s.a.v) ise ekseriye tabessüm ederdi
Câbir bin Semûre (r.a)
Resûlullâh ile yüz kereden fazla oturdum
Veya:
Resûlullâh ile bin kereden fazla namaz kıldım
Câbir bin Semûre (r.a), Hz.Ömer (r.a)’ın hilafeti zamanında Kûfe’ye gitmiş olduğu ve orada yerleştiği kaydedilmektedir. Ancak, Irak’da meydana gelen savaşların hangisine iştirak ettiği bilinmektedir.
Câbir bin Semûre Kûfe’de yerleşti ve orada bir ev yaptı. Bişr’in Irak’taki valiliği döneminde Hicretin 74, Miladi 694 yılında Kûfe’de vefat etti. Selm bin Cünâde babasından nakletti:
Onun cenaze namazını Amr bin Hureys kıldırdı
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica