Advert
Advert
Bu haber 05 Ocak 2019 10:15:48 Tarihinde eklenmiştir. 414 Defa Okundu.

Câbir Bin Ebû Sa’saa Hayatı:

Câbir bin Ebû Sa’saa (r.a), Mûte Seferine giden ve bu savaşta şehid olan değerli bir sahabedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Câbir bin Ebû Sa’saa’ın neseb silsilesi: Câbir bin Ebû Sa’saa Amr bin Zeyd bin Avf bin Mezbûl bin Amr bin Ğanm bin Mâzin bin Neccâr el-Ensari el-Mâzinî’dir.Veya Benî Neccâr, bin Mâzinden’dir de denilmektedir. Annesi; Şeybe bint-i Âsım’dır.

Câbir Bin Ebû Sa’saa Hayatı:

Câbir Bin Ebû Sa’saa

 

 Baba Adı : Ebû Sa’saa.
 Anne Adı : Şeybe bint-i Âsım
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 8.yılda Mûte Savaşı’nda Şehid oldu.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Bilgi yok.
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Uhud, Hendek, diğerleri Mûte Savaşı.
 Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Câbir bin Ebû Sa’aa Amr bin Zeyd bin Avf bin Mezbul bin Amr bin Ğanm bin Mazin bin Neccar el-Ensari el-Mazini.
 Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi : Ebû Küleyb, Kays, Hâris, Sehl, bin Ebû Sa’sa’a nın kardeşleri dir.
 

Câbir Bin Ebû Sa’saa Hayatı:Câbir bin Ebû Sa’saa (r.a), Mûte Seferine giden ve bu savaşta şehid olan değerli bir sahabedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Câbir bin Ebû Sa’saa’ın neseb silsilesi: Câbir bin Ebû Sa’saa Amr bin Zeyd bin Avf bin Mezbûl bin Amr bin Ğanm bin Mâzin bin Neccâr el-Ensari el-Mâzinî’dir.Veya Benî Neccâr, bin Mâzinden’dir de denilmektedir. Annesi; Şeybe bint-i Âsım’dır.
Câbir bin Sa’aa (r.a) dört erkek kardeşdirler. Kardeşlerinden. Kays bin Ebû Sa’saa, ikinci Akabe bîatı’na iştirak ettikten sonra başta Bedir Ğazvesi’nde bulunarak Ashab-ı Bedir’den olmuştur. Diğer kardeşleri ise, Hâris bin Ebû Sa’saa, ile Ebû Küleyb veya Kilab bin Ebû Sa’saa’dır. Câbir bin Ebû Sa’saa, ilk olarak diğer üç kardeşi ile birlikte Uhud Ğazvesi’ne iştirak etmiştir.

Hayber Ğazvesi:


Bu gazveyi mütteâkib Resulullah’ın iştirak etmiş olduğu Benî Nâdır, Benî Mûstalik Ğazvelerinde bulunduktan sonra Medine’deki Hendek Ğazvesinde bulunup Benî Kureyza muhasarasına iştirak etmiştir. Câbir ve kardeşleri Kays, Hâris ve Ebû Küleyb, cesaret ve şecâatte örnek kardeşlerdi. Nerede bir savaş olsa hemen hazırlanıp yola koyulurlardı. Nitekim bu dört kardeş Hicri 6. yılda Hudeybiye Musalahası’ndan sonra Hayber Ğazvesi’ne de iştirak etmişlerdir.
Daha sonra Mûte Savaşı’na iştirak etmiştir. Bilindiği gibi Mu’te Seferi, Resûlullâh’ın elçilerinden Hâris bin Umeyr’in Gassâniler tarafından elçi olduğunu söylemesine rağmen şehid edilmesi dolayısıyla meydana gelmişti. İslâm ordusu hazırlanıp yola çıktıklarında, Câbir bin Ebû Sa’saa ile diğer üç kardeşi de bu orduda idi.
Ordu, Maan denilen yere gelip konakladığında kendi sayılarının beş altı misli düşmanın Belka topraklarından Maan’a gelip konakladığını haber aldılar. İslâm ordusu düşmanın çok fazla olduğunu aralarında müzâkere ederek ne yapacaklarına karar vermeye çalıştılar. Neticede kumandanlar savaş yapmaya karar verdiler.
Abdullah bin Revâha (r.a), üçüncü olarak kumandayı ele alıp şehid olunca, İslâm ordusu bir ara görülmedik bozguna uğradı. İki kişi bir arada görülmez oldu. Bu arada, Kutbe bin Amir yüksek sesle orduyu toplamaya çalıştı ise de muvaffak olamadı. Ordu kumandanlığını kısa bir süre Sâbit bin Akrem ele aldı ve koşup mücahidlerin önüne geçti. Sancağı yere dikti. Sonra da İslâm mücâhidlerini çağırmaya başladı.
 

Câbir Bin Ebû Sa’saa Şahadeti:


Herkes geldikten sonra sancağı Hâlid bin Velid’e teslim etti. Ertesi gün Hâlid bin Velid, düşmanı yeni kuvvet almış gibi aldatıp yanılttı ve hücum ederek bozguna uğrattı. Savaş yedi gün kadar sürdü. Bu müddet içinde tahminen Müslümanlar’dan on beş kişi kadar şehid oldu. Bu şehidler içinde Benî Mâzin bin Neccâr’dan Câbir bin Ebû Sa’saa, ile kardeşi Ebû Küleyb (veya Kilab) bin Ebû Sa’saa’da bulunuyordu.
Diğer iki kardeş, Hâris ile Kays, gazi olarak Savaştan sağ çıktılar. Böylece Hicrî 8. Miladi 629 yılında Câbir bin Ebû Sa’saa şehid oldu. Câbir bin Ebû Sa’saa’ın ailesi ve çocukları hakkında bir kayıt yoktur. Ayrıca Mu’te Savaşı’nda şehid olduğu için hadis rivâyetinde de adına rastlanma-maktadır. Başka bir rivayette ise Câbir (r.a), ile birlikte kardeşi Ebû Kilab Mu’te’de şehid düşmüşlerdir.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica