Advert
Advert
Bu haber 05 Ocak 2019 10:07:19 Tarihinde eklenmiştir. 282 Defa Okundu.

Câbir Bin Âtik

İslâm tarihinde üç tane Câbir bin Âtik adında sahabi vardır. Bunlar; 1-Câbir bin Âtik bin Nu’man bin Âtik el-Ensâri. 2-Câbir bin Âtik bin Kays bin Esved bin Meriy el-Ensâri es-Selemi. 3-Bizim burada anlatmaya çalışa-cağımız ise; Câbir bin Âtik bin Kays bin Hâris bin Heyşet bin Hâris bin Ümeyye bin Zeyd bin Muâviye bin Mâlik bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensari el-Evsi el-Amri, el-Muâvi’dir

Câbir Bin Âtik

Câbir Bin Âtik Kimdir?


 Baba Adı : Âtik bin Kays.
 Anne Adı : Ümmü Abdullah bint-i Süheyl bin Atik.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 61.Miladi 681 yıllarında Medine’de 91 yaşlarında vefat etti. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Hind bint-i el-Berâ bin Mârur.
 Oğulları : Ebû Süfyân, Abdülmelik.
 Kızları : Âişe, Sülafe, Aliye ve Ümmü’l-Muğire.
 Gavzeler : Bedir, Huneyn, Mekke fethi Tebük gibi…
 Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Rivayetleri var, sayısı belli değil.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Câbir bin Âtik bin Kays bin Hâris bin Heyşe bin Hâris bin Ümeyye bin Zeyd bin Muâviye bin Mâlik bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensari el-Evsi el-Amri el-Muâvi’dir
 Lakap ve Künyesi : Ebâ Abdullah, Ebû Rebi
 Kimlerle Akraba idi : Hâris, Cebir ve Abdullah bin Âtik’in kardeşleridir
 

Câbir Bin Âtik Hayatı:İslâm tarihinde üç tane Câbir bin Âtik adında sahabi vardır. Bunlar; 1-Câbir bin Âtik bin Nu’man bin Âtik el-Ensâri. 2-Câbir bin Âtik bin Kays bin Esved bin Meriy el-Ensâri es-Selemi. 3-Bizim burada anlatmaya çalışa-cağımız ise; Câbir bin Âtik bin Kays bin Hâris bin Heyşet bin Hâris bin Ümeyye bin Zeyd bin Muâviye bin Mâlik bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensari el-Evsi el-Amri, el-Muâvi’dir
Câbir bin Âtik (r.a) Medine’de doğdu. Babasının adı: Âtik bin Kays, Annesinin ismi; Ümmü Abdullah bint-i Süheyl bin Atik tir. Câbir bin Âtik Sahabelerin içinde uzun ömürlü olanlardan biridir. Dört erkek kardeştirler. Diğer kardeşleri Hâris, Cebr bin Âtik ile Abdullah bin Âtik’tir.
Bazı eserlerde Cebr bin Âtik ile diğer kardeşi, Câbir bin Âtik aynı kişidir. Câbir bin Âtik (r.a)’in künyesi Ebû Süfyan veya Ebû Abdullah’dır. Oysaki, Cebr bin Âtik (r.a)’ın künyesi Ebû Abdullah veya Ebâ Rebia dır.
 

Câbir Bin Âtik Evliliği:


Câbir bin Âtik (r.a), Hind bint-i el-Berâ bin Mârur ile ve adı bize ulaşmayan bir kadınla evliydi. Ebû Süfyân, Abdülmelik ve Âişe, Sülafe, Aliye ve Ümmü’l-Muğire adında iki oğlan dört kızları vardı.
Câbir bin Âtik (r.a) Resûlullâh’ın hicretleri esnasında İslamiyet’e dahil olmuştur. Bundan sonra Resûlullâh (s.a.v)’le bazı ğazvelere iştirak etmiştir. İlk olarak, Bedir Ğazvesi’nde bulunarak “Ehli Bedir”den olma sıfatını almıştır. Diğer kardeşi Cebr bin Âtik’de, Bedir’de bulunmuştur.
Câbir bin Âtik, diğer kardeşleri ile Mekke’nin fethine iştirak etmiş ve kavminin bayrağını taşımışlardır. Bazı eserlerde ise yalnız Cebr bin Âtik’in taşımış olduğu bildirilmektedir. Câbir bin Âtik, diğer iki kardeşi ile Huneyn Ğazvesi’nde de yine kavminin bayrağını taşıyorlardı. Huneyn Ğazvesi’nden sonra, Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte zorlu Tebük Seferi’nde bulundu. Hicri 10. Miladi 632 yılında Vedâ Haccı’na iştirak etti. Vedâ Haccı’nı müteakib Resûlullâh (s.a.v)’ın irtihaline şahid olmuştur.
Birinci halife Hz.Ebû Bekr (r.a), devrinde Medine’de kalmayarak Mürtedlerle yapılan birçok savaşlara iştirak etmiştir. Câbir bin Âtik, kalan ömrünü Medine’de geçirmiştir.
Resûlullâh (s.a.v)’den şu hadisi Câbir bin Âtik (r.a) rivâyet etmiştir:
Allâh yolunda öldürülenlerin dışında (hükmi) şehidler yedi tanedir: 1-Vebâ’dan ölen. 2-Mide (karın) rahatsızlığından ölen. 3-Su’da boğularak ölen. 4-Yanarak ölen. 5-Zatüreden ölen. 6-Enkaz (yıkıntı) altında kalıb ölen.7-Hamile iken ölen kadın
İmam Mâlik (r.a) Muvatta adlı kitabında Abdullah bin Abdullah bin Câbir bin Âtik. Âtik bin Hâris ki Abdullah’ın anne tarafından dedesidir. Câbir bin Âtik’den rivayet ederek dedi ki:
Resûlullâh (s.a.v), hasta olan Abdullah bin Sâbit’i ziyaret etmek maksadıyla geldi. Abdullah bayğın yatıyordu. Resûlullâh (s.a.v), ona seslendi, cevab vermedi. Bunun üzerine:
İnnâ Lillâhi ve İnnâ İleyhi Râciûn dedi, ve şöyle devam etti:
Ey Eberabbi’ bizi üzdün
Veya:
Bazı kıskançlıklar Allâh’ın buğzunu gerektirir
Veya:
Her kim yemin ederek Müslüman bir kişinin malını haksız yere kendine mal ederse, Allâh ona cenneti haram kılar
Bu hadislerden anlaşılıyor ki, onun adı Câbir’dir.
Ne var ki bu son hadis bir sonrakinin biyoğrafisinde anılmıştır. Öyleyse söz götürür. Çünkü dedesinin adı söylenmemiştir. Dimyati’nin doğruluğuna göre onun adı Cebr dir, Beğavi gibi bir başkası da Cebr’in onun kardeşi olduğunu kesin bir ifade ile söylemiştir. İbn-i İshak ve kimileri de, Cebr bin Âtik’in Bedir Savaşı’na katıldığını kesin bir ifade ile söylemişlerdir.
Câbir bin Âtik (r.a), Medine’de vefat etmiş denilir. Kabri ise; Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica