Advert
Advert
Bu haber 04 Ocak 2019 17:15:05 Tarihinde eklenmiştir. 395 Defa Okundu.

Cemile Bint-i Abdullah Bin Übey Bin Selül

Cemile bint-i Abdullah bin Übey bin Selül, meşhur baş münafık Abdullah İbn-i Selül’ün kızı olduğu rivâyet edilir. Ancak onun kız kardeşi olduğu da söylenir se de bu doğru değildir. Zira, onun Cemile adlı bir kız kardeşi de vardı bununla karıştırılmaktadır. (en doğrusunu Allâh bilir) Cemile (r.a)’nın “Ğasilü’l-Melâike” lakabıyla tanınan Hanzale bin Ebû Âmir’in hanımı idi. Onun Uhud’da şehid olmasıyla dul kaldı.

Cemile Bint-i Abdullah Bin Übey Bin Selül

Cemile Bint-i Abdullah Bin Übey Bin Selül Kimdir?


 Baba Adı : Abdullah bin Übey bin Selül.
 Anne Adı : Havle bint-i el-Münzir en-Neccari dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : 1-Hanzale bin Ebû Âmir 2-Sâbit bin Kays bin Şemmâs 3-Mâlik bin Duhşum 4-Hubeyb bin İsâf.
 Oğulları : Abdullah, Muhammed.
 Kızları : Fürey’a.
 Gavzeler : Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı : Ensâr kadınlarından idi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cemile bint-i Abdullah bin Übey bin Selül bin Mâlik bin Hâris bin Ubeyd bin Mâlik bin Salim bin Ğanm bin Avf bin Hazrec el-Ensariy el-Hazreci ve Sülemi Beni Hübli’dir.
 Lakap ve Künyesi : Ümmü Abdullah,
 Kimlerle Akraba idi : Büyük sahâbi, Abdullah bin Abdullah, bin Übey, bin Selül’ün kız kardeşi idi.

 

Cemile Bint-i Abdullah Bin Übey Bin Selül HayatıCemile bint-i Abdullah bin Übey bin Selül, meşhur baş münafık Abdullah İbn-i Selül’ün kızı olduğu rivâyet edilir. Ancak onun kız kardeşi olduğu da söylenir se de bu doğru değildir. Zira, onun Cemile adlı bir kız kardeşi de vardı bununla karıştırılmaktadır. (en doğrusunu Allâh bilir) Cemile (r.a)’nın “Ğasilü’l-Melâike” lakabıyla tanınan Hanzale bin Ebû Âmir’in hanımı idi. Onun Uhud’da şehid olmasıyla dul kaldı. Hanzale bin Ebû Amir çok mükemmel bir Müslüman idi. İslâm’ın ilk sınavı olan Bedir Savaşı’na iştirak ettiği zaman henüz bekârdı. Bedir Savaşı’ndan sonra evlilik hazırlıklarına başladı.
Baş münafık Abdullah bin Übey, bin Selül’ün kızı Cemile ile nikâh-lamış bulunuyordu. Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece zifaf olacaklar sabahleyin de Uhud’da savaşılacaktı. Hanzale geceyi Medine’de âilesinin yanında geçirmek için Resûlullâh (s.a.v)’den müsaade istedi. Resûlullâh tarafından kendisine müsaade edildi.
Cumartesi günü sabahleyin Uhud’a yetişmek için aceleyle güsledib yıkanmaya fırsat bulamadan Uhud’un yolunu tutup çıkacağı sırada karısı Cemile, kavminden dört kişi çağırdı. Hanzale ile O gece zifaf olduklarını söyleyip doğacak çocuğun da Hanzale’ye ait olacağını onları şahid tuttu.
Şahidler:
Buna neden lüzüm gördün dediler.
Cemile hatun da:Rüyamda semânın açıldığını ve Hanzale’nin içeri girdiğini sonra semâ’nın kapandığını gördüm dedi.
Resûlullâh (s.a.v), Uhud’da safları düzeltirken Hanzale Uhud’a gelib mücahidler arasına katıldı.
Hanzale (r.a) Uhud’da şehid olduğunda onu melekler yıkamışlardı. İşte, oğulları Abdullah bin Hanzale bu evlilikten doğan salih bir çocuktu.
Cemile Hatun “-Ğasilü’l-Melâike lakabıyla tanınan Hanzale bin Ebû Amir’in şehâdetinden sonra dul kaldı. Daha sonra Sâbit bin Kays bin Şemmâs ile evlendi. Ancak bu evliliği devam ettiremiyeceğini anlayınca, Resûlullâh (s.a.v)’e giderek kocasının dindar ve ahlâklı bir kimse olduğu-nu, bununla birlikte onunla imtizac edemediğini ve boşanmak istediğini söyledi. Resûlullâh (s.a.v), vaktiyle kocasının kendisine mehir olarak verdiği bahçeyi iâde etmeye razı olub olmadığını sordu. Razı olduğunu bildirmesi üzerine Sâbit bin Kays’a bahçeyi geri alarak karısını boşama-sını tavsiye etti.
Sâbit bin Kays’dan bu şekilde boşanan hanımının Habibe bint-i Sehl olduğu da rivâyet edilmektedir. Bu rivâyetleri birlikte değerlendirenler her iki hanımın da ondan aynı şekilde boşanmış olabileceğini söylemek-tedirler. Resûlullâh (s.a.v) zamanında kocasından ilk boşanan kadın oldu-ğu rivâyet edilen Cemile daha sonra, Mâlik bin Duhşum ile evlendi. Bir süre sonra ondan da boşandı ve Hubeyb bin İsâf ile nikâhlandı.
Cemile (r.a)’nın, Hanzale bin Ebû Âmir’den, Abdullah, Sâbit bin Kays’dan, Muhammed adlı birer oğlu oldu. Her iki oğlu da meşhur Harre Vak’ası’nda şehid oldular.
Cemile hatunun ölüm tarihi bilinmemektedir. 

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica