Advert
Advert
Bu haber 04 Ocak 2019 16:41:12 Tarihinde eklenmiştir. 632 Defa Okundu.

Sahabe Cemre Bin Nu’mân Hayatı

Beni Uzre bin Sad’i Hüzeymeler, Kudaalardandı. Yemen kabilele-rindendi. Sa’d’i Hüzeym’in; Uzre ve Dınne adında iki oğlu vardı. Hâris, Selâman, Muaviye ve Vail oymakları Uzre’ye mensup idiler. Uzre bin Sa’d-i Hüzeym’in oğulları: Âmir, Kebir, Rifaâ, Kâhil, İlyas ve Avf, ayrı ayrı birer oymak teşkil etmekte idiler. Kebir bin Uzre’nin soyundan gelen Rizah bin Rebia ise, Kusayy bin Kilâb’ın ana bir kardeşi idi. Kendisi, Beni Bekir bin Abd-i Menat’a karşı Kusayy’a yardım etmişti.

Sahabe Cemre Bin Nu’mân Hayatı

Cemre Bin Nu’mân Kimdir?

 Baba Adı : Nu’mân bin Hevze.
 Anne Adı : Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Vâdi’l-Kura’da vefat etti. Tarih yok.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Bilgi yok.
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : 1 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cemre bin Nu’mân bin Hevze bin Mâlik bin Sinan bin el-Beyyâ bin Düleym bin Âdiy bin Hezzâz bin Kahl bin Ûzre. Seyyid’ül Beni Uzre’dir.
 Lakap ve Künyesi : Seyyidü’l-Beni Uzre.
 Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

 

Cemre Bin Nu’mân HayatıBeni Uzre bin Sad’i Hüzeymeler, Kudaalardandı. Yemen kabilele-rindendi. Sa’d’i Hüzeym’in; Uzre ve Dınne adında iki oğlu vardı. Hâris, Selâman, Muaviye ve Vail oymakları Uzre’ye mensup idiler. Uzre bin Sa’d-i Hüzeym’in oğulları: Âmir, Kebir, Rifaâ, Kâhil, İlyas ve Avf, ayrı ayrı birer oymak teşkil etmekte idiler. Kebir bin Uzre’nin soyundan gelen Rizah bin Rebia ise, Kusayy bin Kilâb’ın ana bir kardeşi idi. Kendisi, Beni Bekir bin Abd-i Menat’a karşı Kusayy’a yardım etmişti.
Hicretin 9. yılın safer ayında Beni Uzrelerden oniki kişilik bir heyet Medine’ye geldi. Remle bint-i Hâris’in konağına indiler. Cemre bin Nu’mân, Süleym bin Malik, Sa’d bin Mâlik, Mâlik bin Riyah, Gelen heyet arasında bulunuyordu. Cemre bin Nu’mân, Beni Uzrelerin Ulusu ve Liderinden idi. Beni Uzre heyeti, Resûlullâh (s.a.v)’in yanına geldiler. Resûlullâh (s.a.v)’e, câhiliye halkının selâm ile selâm verdiler.
Resûlullâh (s.a.v) onlara :
Siz, kimlersiniz diye sordu.
Beni Uzre heyetinin konuşmacısı:
Biz, bilmediğin kimseler değiliz. Biz Kusayy’ın ana bir kardeşi ve yardımcısı olan Uzre’nin oğullarındanız! Biz Huzaalarla, Beni Bekirleri Mekke vadisinden uzaklaştırmıştık. Aramızda akrabalık ve hısımlık vardır dediler.
Resûlullâh (s.a.v), onlara
Sizler, hoş geldiniz, safâ geldiniz buyurdu.
Onlar, hemen ısındılar, hiç yadırgamadılar. Resûlullâh (s.a.v), Beni Uzre heyetine:
Siz, beni tanımadınız mı? Bana İslâm selâmı ile selâm vermekten sizi ne alıkoydu diye sordu.
Onlar:
Yâ Muhammed Biz, henüz atalarımızın öteden beri üzerinde bulundukları şey üzerinde bulunuyoruz Kendimiz ve kavmimiz adına bir takım isteklerin dile getiricisi olarak yanına geldik dediler.
Sen, nelere dâvet ediyorsun diye sordular.
Resûlullâh (s.a.v):
Ben, bütün insanları; bir olan, Kendisinin eşi, ortağı bulunmayan Allâh’a ibâdet ve benim de O’nun Resûlü bulunduğuma şehâdet etmeğe dâvet ediyorum buyurdu.
Beni Uzre heyetinin konuşmacısı:
Bunun arkasından yapılacak ne var diye sordu.
Resûlullâh (s.a.v):
Abdestlerini güzelce alıp vakitleri içinde kılacağınız beş vakit namaz vardır! Çünkü, bu, ibadetlerin üstünüdür!” buyurdu ve kendilerine oruç, zekât ve hacc gibi farzların geri kalanını da, anlatıp sözünü bitirdi. Beni Uzre heyeti, Resûlullâh’den, dini bir çok şeyler sordular. Resulullah, onların sorularını cevaplandırdı. Beni Uzre heyeti, Müslüman oldu.
Beni Uzre heyeti:
Ya Resûlallâh Aramızda kâhin bir kadın var. Kureyşliler ve başka Arablar, onun yanına varıp Muhakeme olunur, yargılanırlar. İçinden çıka-madığımız işlerimizi ondan soralım mı?” dediler.
Resûlullâh (s.a.v):
Ondan bir şey sormayınız buyurdu.
Onları, kâhin kadına bir şey sormaktan, putlar adına kestikleri hay-vanların etlerini yemekten men’etti. Ancak, Allâh’ın ismini anarak kese-cekleri hayvanların etlerini yemenin haram olmadığını haber verdi.
Beni Uzre heyeti 
Bizler, Senin Ensârın ve yardımcılarınız dediler.
Resûlullâh (s.a.v), Şam fetih edileceğini ve Herakliüs’ün ülkesinden çıkıp korunabileceği bir yere kaçacağını müjdeledi. Beni Uzre heyeti, Remle’nin konağında iki gün otururdu. Resûlullâh (s.a.v), başka heyetlere verdiği gibi, Beni Uzre heyetine de, bahşişlerinin verilmesini emretti. Bahşişleri verildi. Heyetten her birine ayrıca birer bürüd, elbisede, verildi. Beni Uzre Heyeti, ev halklarının yanına dönüp gittiler.
Cemre bin Nu’mân (r.a), Hicaz halkından, Beni Uzrelerin zekât ve sadakalarını toplayıp Resûlullâh (s.a.v)’e getiren ilk kişi idi. Resûlullâh ona, Vâdilkurâ’da enine boyuna atının koşup yorulduğu yerden attığı kamçısının ulaştığı yeri yurt olarak sınırlandırdı verdi. Cemre bin Nu’mân oraya konup vefatına kadar orada oturdu. 
Vâkidi dedi ki:
Bize Şuayb bin Meymûn, Ebû Mürâye el-Belevi, Hamza bin Nu’mân el-Uzri’den sohbeti vardır. Rivayet etti:
Resûlullâh (s.a.v), saç ve kanın gömülmesini emretti 
Cemre bin Nu’man (r.a)’ın hayatı hakkında daha fazla bilgi bulunma-makla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.

Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica