Advert
Advert
Bu haber 04 Ocak 2019 16:02:44 Tarihinde eklenmiştir. 406 Defa Okundu.

Cebir Bin Âtik

Cebr bin Âtik (r.a) takriben Miladi 602 yılında Medine’de doğdu. Babasının Adı: Âtik bin Kays, Anne Adı: Cemile bint-i Zeyd bin Seyfi bin Amr bin Habib bin Hâris bin el-Hâris el-Ensâriy dir. Cebr bin Âtik Sahabe-lerin içinde uzun ömürlü olanlardan biridi

Cebir Bin Âtik

Cebir Bin Âtik


 Baba Adı : Âtik bin Kays.
 Anne Adı : Cemile bint-i Zeyd, bin Seyfi, bin Amr, bin Habib, bin Hâris, bin el-Hâris el-Ensâri dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Takriben Miladi 602 de Medine’de doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 61 veya 71 Miladi 691 yılların da 91 yaşlarında Medine’de vefat etti. Kabri, Medine’de Cennet’ül Bâki de dir.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Hadbe binti Amr.
 Oğulları : Atik, Abdullah.
 Kızları : Ümmü Sabit.
 Gavzeler : Bedir, Huneyn, Mekke fethi Tebük.
 Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Habbab bin Eret.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cebir bin Âtik bin Kays bin Hâris bin Heyşet bin Hâris bin Ümeyye bin Zeyd bin Muaviye el Ensariy el-Evsi el-Amriy el- Muavi’dir.
 Lakap ve Künyesi : Ebâ Abdullah, Ebû Rebi
 Kimlerle Akraba idi : Câbir bin Âtik ve Abdullah bin Âtik’in kardeşleridir

Cebr bin Âtik (r.a) takriben Miladi 602 yılında Medine’de doğdu. Babasının Adı: Âtik bin Kays, Anne Adı: Cemile bint-i Zeyd bin Seyfi bin Amr bin Habib bin Hâris bin el-Hâris el-Ensâriy dir. Cebr bin Âtik Sahabe-lerin içinde uzun ömürlü olanlardan biridir. Üç erkek kardeşin en büyüğü idi. Diğer kardeşleri Câbir bin Atik ile Abdullah bin Atik’tir. Bazı eserlerde Cebir bin Âtik ile diğer kardeşi, Câbir bin Âtik, biribirine karıştırılmak-tadır. Câbir bin Atik’in künyesi Ebû Süfyan veya Ebû Abdullah’dır. Oysaki Cebir bin Âtik’ın künyesi Ebû Abdullah veya Ebâ Rebia dır.
 

Cebir bin Âtik (r.a) Müslüman Olması:


Cebir bin Âtik (r.a) Resûlullâh’ın hicretleri esnasında İslamiyet’e dahil olmuştur. Bundan sonra Resûlullâh ile bazı ğazvelere iştirak etmiştir İlk olarak, Bedir Ğazvesi’nde bulunarak Ehli Bedir sıfatını almıştır. Diğer kardeşi Câbir bin Âtik’de, Bedir’de bulunmuştur.Cebir bin Âtik hakkında geniş bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak kendisinin ve diğer kardeşlerinin Mekke’nin fethine iştirak etmiş oldukları ve kavminin bayrağını üç kardeşin taşımış olduğu rivayet edilmektedir. Bazı eserlerde ise yalnız Cebir bin Atik’in taşımış olduğu bildirilmektedir.
Cebir (r.a), Huneyn Ğazvesi’nde yine kavminin bayrağını taşıyordu. Cebir (r.a), Huneyn’den sonra Resûlullâh ile birlikte Tebük Seferi’nde bulunduktan sonra Hicri 10. Miladi 632 yılında Vedâ Haccı’na iştirak etmiştir. Vedâ Haccı’nı müteakib Resûlullâh’ın irtihaline şahid olmuş ve Hz.Ebu Bekir devrinde Medine’de kalmayarak mürtedlerle yapılan savaş-lara iştirak etmiştir. Cebr (r.a), aslında Medine dışına çıkmayı sevmediğin-den, 90 yıllık ömrünü Medine’de geçirmiştir. Hz.Osman ve ondan sonra gelenler zamanında’da Medine’de kalarak kendisi ile bazı konularda istişare de bulunulmuştur. Bunun dışında, Cebir bin Âtik hakkında geniş bir bilgi bulunmamaktadır. Hicri 61- veya 71 Miladi 691 yılların’da 91 yaşlarında Medine’de vefat etti. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir. 

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica