Advert
Advert
Bu haber 04 Ocak 2019 15:50:33 Tarihinde eklenmiştir. 594 Defa Okundu.

Sahabe Cebr (r.a)

Cebr, adında ki, bu muhterem Sahabe’nin nerede ve hangi tarihde doğduğu kesin olarak belli değildir. Ancak onunla ilgili olarak şunları biliyoruz. Cebr (r.a)’ın aslı Yahûdî olup, Abduddar oğullarının kölesi idi. Resûlullah (s.a.v)’ı, Hicretten önce, Mekke’de Yûsuf Sûresi’ni okurken iyice dinleyip bunun Allâh Kelâmı olduğuna kânaat getirerek Müslüman olmuştu.

Sahabe Cebr (r.a)

Cebr (r.a) Kimdir?


 Baba Adı : Bilgi yok.
 Anne Adı : Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Bilgi yok.
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cebr, Abduddar Oğullarının kölesi
 Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.
 

Cebr (r.a) Hayatı


Cebr, adında ki, bu muhterem Sahabe’nin nerede ve hangi tarihde doğduğu kesin olarak belli değildir. Ancak onunla ilgili olarak şunları biliyoruz. Cebr (r.a)’ın aslı Yahûdî olup, Abduddar oğullarının kölesi idi. Resûlullah (s.a.v)’ı, Hicretten önce, Mekke’de Yûsuf Sûresi’ni okurken iyice dinleyip bunun Allâh Kelâmı olduğuna kânaat getirerek Müslüman olmuştu.
Fakat, Müslümanlığını efendilerinden gizli tutmakta idi. Abdullâh bin Sa’d bin Ebî Serh Müslümanlıktan dönüp Mekke’ye kaçınca, daha evine girmeden, Cebr’in müşrik Efendilerine, onun Müslüman olduğunu haber vermiş, onlarda Cebr’i, işkencenin en ağırına uğratarak söyletmek istedik-lerini zorla söyletmişler, onu , Müslümanlıktan döndürmüşlerdi.
Resûlullah (s.a.v), Mekke’yi fetih ettiği zaman, Cebr gelip başından geçenleri Resulullah (s.a.v)’e anlattı. Ve, buna da Abdullâh bin Sâ’d bin Ebî Serh’in sebep olduğunu haber verdi. Resûlullah (s.a.v) Cebr’i, Yahudi efendilerinden satın alıp azad etti. Kendisini, Benî Âmirlerden şerefli bir kadınla’da evlendirdi. Kendisine geçimlikte verdi.
İslâm tarihinde ismi sadece “Cebr” olan üç tane meşhur olan sahabe vardır. Bunlar; 1-Cebr, Amr bin Hadrami’nin mevlâsıdır. 2-Cebr. Soy kütüğü ve künyesi yoktur. Bazıları ona: Cebr el-A’rabi el-Muharibi dedi. 3-Bizim burada anlatmaya çalışacağımız “Cebr” Bu da Abdüddâr oğulla-rının mevlâsıdır.
Vakidi şöyle andı:
Mekke’de bir Yahudiydi. Resûlullâh’ı Yusuf Sûresi’ni okurken dinledi ve Müslüman oldu. Fakat Müslüman oluşunu gizledi. Sonra onun seyyidleri bunun farkına vardılar. Derhal ona işkence ettiler. Resûlullâh Mekke’yi fethettiğinde, karşılaştığı işkenceyi O’na anlattı. Derhal parasını verdi ve satın alıp azad etti. Artık kimseye ihtiyacı kalmadı. Ve Beni Âmir Kabilesi’nden şerefli ve itibarlı bir kadınla evlendi.
Mukatil bin Hayyan, Tefsir’inde der ki:
Haklarında şu âyetin nazil olduğu kişilerden birisi de odur:
Gönlü imanla dolu olduğu halde, zorluk altında olan kimse müstesna
Yine haklarında şu âyetin nazil olduğu kişilerden biriydi:
Ey İnsanlar! Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle sınarız
 

Taberi, Cenâb-ı Hakk’ın:


Allâh’a karşı yalan uydurandan veya kendisine bir şey vahy edilmemişken
Bana vahyolundu. Allâh’ın indirdiği gibi bende indireceğim
Diyenden daha zâlim kim olabilir
Kavlinin tefsirinde, Süddi tarıkiyle şöyle tahric etti
Abdullah bin Sa’d bin Ebû Serh Müslüman oldu. Sonra dinden döndü ve müşriklere katıldı. Ammâr ile Cebr Abdi İbn-i el-Hadrami veya İbn-i Abdüddar hakkında müşrikleri tahrik etti.
Hemen ikisini yakaladılar ve işkence ettiler. Küfre girinceye kadar işkencelerden vazgeçmediler. Bunun üzerine:
Gönlü İmanla dolu olduğu halde zorluk altında olan kimse müstesna ayeti nazil oldu.
İbn-i Ebi Hâtim’in ve Tefsir’inde Abd bin Humeyd’in Husayn bin Abdurrahman tarikiyle Abdullah bin Müslim el-Hadrami’den rivayetine göre:
Bizim iki tane kölemiz vardı. Birinin adı Yesâr diğerinin Cebr’di. Sakaleyn (hem insanlarla hem cinlerle irtibatlı) idiler. Kitablarını okuyor, işlerini de yapıyorlardı. Resûlullâh (s.a.v), onlara uğrayıp okuyuşlarını dinlerdi.
Müşrikler:
Muhammed, onlardan öğreniyor dediler.
Bunun üzerine:
And olsun ki
Ona (Muhammed’e) elbette bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz
Âyeti nazil oldu. yalnız onların Müslüman olduklarını belirtmedi
Katâde tarikiyle yapılan rivayete göre:
O âyet, adına “Yehnes” denilen Abdi bin el-Hadrami’nin hakkında inmiştir der.
Cebr (r.a)’ın hayatı hakkında daha fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

 
Etiketler
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica