Advert
Advert
Bu haber 04 Ocak 2019 15:11:43 Tarihinde eklenmiştir. 554 Defa Okundu.

Sahabe Cebbâr Bin Sülmâ 'nın

Cebbâr bin Sülmâ (r.a)’ın doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekte olup, ayrıca âile bireyleri ve künyesi hakkında hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Cebbâr bin Sülmâ (r.a)’ın neseb silsilesi: Cebbâr bin Sülmâ bin Mâlik bin Câ’fer bin Kilâb bin Rebia bin Amir bin Sa’aah el-Kilâbi’dir. Medine’nin güney doğusunda, çölde ikamet eden Beni Kilâb kabilesine mensubdur. Babasına; Nezzâl el-Madik denilirdi.

Sahabe Cebbâr Bin Sülmâ 'nın

Cebbâr Bin Sülmâ 'nın Hayatı


Cebbâr bin Sülmâ el Kilabi, adı en çok Bi’ri Maûna Vak’ası’ndan dolayı tanınmıştır. Bu Vak’a sırasında Resûlullâh (s.a.v)’in İslamiyet’i Öğrenmek için Beni Amir kabilesine göndermekte olduğu seçkin öğreticilerden müteşekkil bir grub Müslümanlara baskın yapanların arasında bulunuyordu.
Biri Mâûne Vakası’nda Cebbâr bin Sülmâ, Haram bin Milhan’ı şehid etti. denilmektedir. Fakat diğer eserlerde ise, Cebbâr bin Sülmâ’nın Amir İbn-i Füheyre (r.a)’i şehid ettiği bildirilmektedir. Bu olayı bizzat Cebbâr bin Sülmâ kendisi şöyle anlatmaktadır:

 Baba Adı : Sülmâ bin Mâlik.
 Anne Adı : Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Bilgi yok.
 Oğulları : Bilgi yok.
 Kızları : Bilgi yok.
 Gavzeler : Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Cebbâr bin Sülmâ bin Mâlik bin Câ’fer bin Kilâb bin Rebia bin Amir bin Sa’saa el-Kilabi’ dir.
 Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.
 

Cebbâr Bin Sülmâ'nın Müslüman Olması:


Müslümanlardan beni İslâmiyet’e davet eden bir adama, iki dalı arasından mızrağımı sapladım. Mızrağımın demirinin onun göğsünden çıktığını gördüm.Kendisinin
Füztü Vallâhi (yâni, kazandım gitti vallahi) dediğini işittim. Kendi kendime:
Adamı öldürmüş değil miyim Peki kazandığı ne diye sordum.
Sonra mızrağımı kalbinden çıkarıp, Dahhak bin Süfyan el-Kilâbi’nin yanına gittim. Ona öldürdüğüm Amir bin Füheyre’nin sözünü naklettim.
Dahhak bin Süfyan bana 
Füztü Vallâhi Yâni, kazandım gitti vallâhi! Sözünden maksadı, Cenneti kazandım, demektir dedi.
Bana Müslüman olmamı tavsiye etti. Müslümanlığı benimsememe, ondan görmüş olduğum şey, Amr bin Füheyre’nin göğe yükseltilmesi olayı sebeb oldu
Biri Mâûne olayından sonra, Dahhak bin Süfyan’ında, teşviki ile, Cebbâr bin Sülmâ, on üç kişilik bir grubla Medine’ye İslâm olmak için geldi. Kâ’b bin Mâlik ile aralarında anlaşma vardı. Doğruca Remle bint-i Hâris’in evine gitti. Ve orada misafir kaldı.
Daha önceden Dahhak bin Süfyan, Bi’ri Mâune Vak’ası’nı ve orada şehid düşenlerin durumlarını Resûlullâh (s.a.v)’e bir mektub ile geniş olarak anlatmıştı. Ve Cebbâr bin Sülmâ’nın durumuna da değinmişti. Cebbâr bin Sülmâ, Kâ’b bin Mâlik’i araya aracı olarak koyup Resûlullâh’ın huzurlarına çıkıp kelime-i şehâdet getirdi ve İslâm oldu.
Bir Müddet Medine’de kalan Cebbâr bin Sülmâ, daha sonra Resûlü Ekrem’in izni ile kabilesine geri döndü. Ancak giderken İslam’ın bütün emir ve yasaklarını iyice öğrenmiş olduğundan, Müslüman olduktan sonra bunları büyük bir titizlikle tatbik etti. Bu bakımdan bütün eserler, hayatı hakkında bilgi verirken, “İslâm oldu” dedikten sonra “İyi bir Müslüman idi”sözlerini ilave etmektedirler.
Cebbâr bin Sülmâ’nın Müslüman olduktan sonraki hayatı hakkında geniş bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca âilesi ve çocukları hakkında’da bir kayıt yoktur. Kendilerinden Bi’ri Mâune olayına ait rivayetler bulun-maktadır.
Bu konuda geniş bilgiler alabilmek için kitabımızın Amr İbn-i Füheyre bölümüne bakılsın.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.
Yorum Yap
Biyografi
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?
Sosyal Medya'da en çok konuşulup merak edilen, Bağımsız Karaköprü Belediye başkan adayı Serhat ERDEM kimdir? Serhat Erdemi tanıdıkça çok şaşıracaksınız. Bakın aslında kimdir?
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un
Sahabe Reyhane Bint-i Şem’un hayatı hakkında bilgi. Kabile Neseb ve Soyu : Reyhâne bint-i Şem’un bin Zeyd bin Kasâme Benî Kureyza dandır. Veya Reyhâne bint-i Amr, bin Hunâfe.
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Sahabe Dü’sûr Bin El-hâris
Ğatafan kabilesinin reisi olub uzun künyesi Dü’sûr bin el-Hâris bin Muhârib, kendisi Ğavres el-Ğatafani diye tanınırdı. Bazı kaynaklarda Beni Muhârib’e nisbetle Muhâribi diye de anılır. Hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayı Miladi 624-625 yılının ilk ayında Ğatafân Kalibesinin Beni Sa’lebe ve Beni Muhârib kollarına mensub bazı yağmacılar.
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
Sahabe Dâvûd Bin Urve Bin Mes’ûd
İslâm tarihinde iki tane çok meşhur Urve bin Mes’ûd adında sahabi vardır. Bunlardan biri Urve bin Mes’ûd el-Ğifâri, diğeri ise meşhur Urve bin Mes’ûd es-Sekafi dir. İşte anlatmaya çalışacağımız sahebe Dâvûd bin Urve (r.a), böyle önemli bir zatın oğludur.
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Sahabe Dubâa Bint-i Zübeyr Bin Abdülmuttalib
Dubâa bint-i Zübeyr bin Abdülmuttalib (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Zübeyr’in kızı olub sahâbiden meşhur Mikdâd bin Esved’in eşidir. Mekke doğumludur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Mikdad bin Esved ile olan evliliğinden Abdullah ve Kerime isminde iki çocukları vardı.
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Sahabe Dırâr Bin Hattâb
Dırâr bin Hattâb, bin Mirdâs, el-Kureyşi şair bir sahâbi idi. Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Fihr’in reisiydi. Kendisi de Kureyş’in en iyi şairi ve cengâveri sayılırdı. İslâmiyetten önce meydana gelen Ficâr Savaşı’nda Beni Fihr’lerin bayraktarlığını yapmıştı
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Sahabe Dırâr Bin Ezver
Ebû’l-Ezver Dırâr, bin Mâlik, bin Evs, el-Esedi. Şair ve cengâver bir sahâbidir. Ebû Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası Mâlik bin Evs, “Eğri boyunlu”anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr bin Ezver diye şöhret bulmuştu
Dımâm Bin Sa’lebe
Dımâm Bin Sa’lebe
Resûlullâh (s.a.v)’ın süt annesi Hz.Halime’nin kabilesi olan Sa’d bin Bekir’ler bazı kaynaklara göre; Hicretin 9. Miladi 630-631 yılında, bazı kaynaklara göre ise; Hicretin 5. Miladi 626-627 veya Hicretin 7. Miladi 628-629 yıllarında Dımâm bin Sa’labe başkanlığında bir heyeti Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’e elçi olarak gönderdiler.
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre Bin Sa’lebe El-behzi
Damre bin Sa’lebe el-Behzi, es-Sülemi’dir. Onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’a veya Humus’a yer-leşmiştir. Hadisini Şamlılar rivayet etmiştir. Şöyle ki: Ahmed bin Hanbel ve Beğavi, Yahya bin Cabir tarikiyle Damre bin Sa’lebe’den şöyle rivayet ettiler. Resûlullâh (s.a.v)’e sırtında Yemen elbiselerinden iki elbise bulunduğu halde geldi. Resûlullâh (s.a.v) ona şöyle dedi:
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
Dahhâk Bin Süfyan Bin Avf
İslâm tarihinde iki tane Dahhâk bin Süfyan vardır. Bunların farkı şudur. Birisi, Dahhâk bin Süfyan bin el-Hâris es-Sülemi dir. Diğeri ise; bizim anlatacağımız, Dahhâk bin Süfyan bin Avf el-Âmiri el-Kelbi’dir. Bu zat kahramanlığıyla tanınan bir sahabidir. Kilâb Oğulları’ndan olub Medine köylerinden birinde yaşardı
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk Bin Kays Bin Hâlid
Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk Bin Hârise
Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir. Neseb silsilesi de şöyledir; Dahhâk bin Hârise bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâri el-Hazreci sonra Sülemi dir.
Advert
Advert
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Advert
 Yandex.Metrica