Biyografi

Câbir Bin Âtik

İslâm tarihinde üç tane Câbir bin Âtik adında sahabi vardır. Bunlar; 1-Câbir bin Âtik bin Nu’man bin Âtik el-Ensâri. 2-Câbir bin Âtik bin Kays bin Esved bin Meriy el-Ensâri es-Selemi. 3-Bizim burada anlatmaya çalışa-cağımız ise; Câbir bin Âtik bin Kays bin Hâris bin Heyşet bin Hâris bin Ümeyye bin Zeyd bin Muâviye bin Mâlik bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensari el-Evsi el-Amri, el-Muâvi’dir


Câbir Bin Âtik Kimdir?

 Baba Adı : Âtik bin Kays.
 Anne Adı : Ümmü Abdullah bint-i Süheyl bin Atik.
 Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 61.Miladi 681 yıllarında Medine’de 91 yaşlarında vefat etti. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir.
 Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
 Eşleri : Hind bint-i el-Berâ bin Mârur.
 Oğulları : Ebû Süfyân, Abdülmelik.
 Kızları : Âişe, Sülafe, Aliye ve Ümmü’l-Muğire.
 Gavzeler : Bedir, Huneyn, Mekke fethi Tebük gibi…
 Muhacir mi Ensar mı : Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Rivayetleri var, sayısı belli değil.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu : Câbir bin Âtik bin Kays bin Hâris bin Heyşe bin Hâris bin Ümeyye bin Zeyd bin Muâviye bin Mâlik bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensari el-Evsi el-Amri el-Muâvi’dir
 Lakap ve Künyesi : Ebâ Abdullah, Ebû Rebi
 Kimlerle Akraba idi : Hâris, Cebir ve Abdullah bin Âtik’in kardeşleridir
 

Câbir Bin Âtik Hayatı:

İslâm tarihinde üç tane Câbir bin Âtik adında sahabi vardır. Bunlar; 1-Câbir bin Âtik bin Nu’man bin Âtik el-Ensâri. 2-Câbir bin Âtik bin Kays bin Esved bin Meriy el-Ensâri es-Selemi. 3-Bizim burada anlatmaya çalışa-cağımız ise; Câbir bin Âtik bin Kays bin Hâris bin Heyşet bin Hâris bin Ümeyye bin Zeyd bin Muâviye bin Mâlik bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensari el-Evsi el-Amri, el-Muâvi’dir
Câbir bin Âtik (r.a) Medine’de doğdu. Babasının adı: Âtik bin Kays, Annesinin ismi; Ümmü Abdullah bint-i Süheyl bin Atik tir. Câbir bin Âtik Sahabelerin içinde uzun ömürlü olanlardan biridir. Dört erkek kardeştirler. Diğer kardeşleri Hâris, Cebr bin Âtik ile Abdullah bin Âtik’tir.
Bazı eserlerde Cebr bin Âtik ile diğer kardeşi, Câbir bin Âtik aynı kişidir. Câbir bin Âtik (r.a)’in künyesi Ebû Süfyan veya Ebû Abdullah’dır. Oysaki, Cebr bin Âtik (r.a)’ın künyesi Ebû Abdullah veya Ebâ Rebia dır.
 

Câbir Bin Âtik Evliliği:

Câbir bin Âtik (r.a), Hind bint-i el-Berâ bin Mârur ile ve adı bize ulaşmayan bir kadınla evliydi. Ebû Süfyân, Abdülmelik ve Âişe, Sülafe, Aliye ve Ümmü’l-Muğire adında iki oğlan dört kızları vardı.
Câbir bin Âtik (r.a) Resûlullâh’ın hicretleri esnasında İslamiyet’e dahil olmuştur. Bundan sonra Resûlullâh (s.a.v)’le bazı ğazvelere iştirak etmiştir. İlk olarak, Bedir Ğazvesi’nde bulunarak “Ehli Bedir”den olma sıfatını almıştır. Diğer kardeşi Cebr bin Âtik’de, Bedir’de bulunmuştur.
Câbir bin Âtik, diğer kardeşleri ile Mekke’nin fethine iştirak etmiş ve kavminin bayrağını taşımışlardır. Bazı eserlerde ise yalnız Cebr bin Âtik’in taşımış olduğu bildirilmektedir. Câbir bin Âtik, diğer iki kardeşi ile Huneyn Ğazvesi’nde de yine kavminin bayrağını taşıyorlardı. Huneyn Ğazvesi’nden sonra, Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte zorlu Tebük Seferi’nde bulundu. Hicri 10. Miladi 632 yılında Vedâ Haccı’na iştirak etti. Vedâ Haccı’nı müteakib Resûlullâh (s.a.v)’ın irtihaline şahid olmuştur.
Birinci halife Hz.Ebû Bekr (r.a), devrinde Medine’de kalmayarak Mürtedlerle yapılan birçok savaşlara iştirak etmiştir. Câbir bin Âtik, kalan ömrünü Medine’de geçirmiştir.
Resûlullâh (s.a.v)’den şu hadisi Câbir bin Âtik (r.a) rivâyet etmiştir:
Allâh yolunda öldürülenlerin dışında (hükmi) şehidler yedi tanedir: 1-Vebâ’dan ölen. 2-Mide (karın) rahatsızlığından ölen. 3-Su’da boğularak ölen. 4-Yanarak ölen. 5-Zatüreden ölen. 6-Enkaz (yıkıntı) altında kalıb ölen.7-Hamile iken ölen kadın
İmam Mâlik (r.a) Muvatta adlı kitabında Abdullah bin Abdullah bin Câbir bin Âtik. Âtik bin Hâris ki Abdullah’ın anne tarafından dedesidir. Câbir bin Âtik’den rivayet ederek dedi ki:
Resûlullâh (s.a.v), hasta olan Abdullah bin Sâbit’i ziyaret etmek maksadıyla geldi. Abdullah bayğın yatıyordu. Resûlullâh (s.a.v), ona seslendi, cevab vermedi. Bunun üzerine:
İnnâ Lillâhi ve İnnâ İleyhi Râciûn dedi, ve şöyle devam etti:
Ey Eberabbi’ bizi üzdün
Veya:
Bazı kıskançlıklar Allâh’ın buğzunu gerektirir
Veya:
Her kim yemin ederek Müslüman bir kişinin malını haksız yere kendine mal ederse, Allâh ona cenneti haram kılar
Bu hadislerden anlaşılıyor ki, onun adı Câbir’dir.
Ne var ki bu son hadis bir sonrakinin biyoğrafisinde anılmıştır. Öyleyse söz götürür. Çünkü dedesinin adı söylenmemiştir. Dimyati’nin doğruluğuna göre onun adı Cebr dir, Beğavi gibi bir başkası da Cebr’in onun kardeşi olduğunu kesin bir ifade ile söylemiştir. İbn-i İshak ve kimileri de, Cebr bin Âtik’in Bedir Savaşı’na katıldığını kesin bir ifade ile söylemişlerdir.
Câbir bin Âtik (r.a), Medine’de vefat etmiş denilir. Kabri ise; Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu